Pozvánka na jednání zastupitelstva města 26. 6. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 26.6.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí      14.30 - 14.35

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal           14.35 - 14.40

č. 202  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva     14.40 - 15.00

č. 201  Jednání kontrolního výboru          

č. 203  Lunety          

č. 214  Finanční výbor 14.6.2006   

č. 216  Jednání mediálního výboru

            4. Podklady starostky - ing. Jana Fischerová, CSc.         15.00 - 15.20

            Návrh rozpočtových opatření 6/2006        

č. 207  Postoupení pohledávky č. EK/2005/05/dvoř - informace o průběhu.   

č. 208  Zpráva z jednání valné hromady VaK a.s. Chrudim     

č. 209  Likvidace hmotného investičního majetku           

č. 213  Závěrečná zpráva o povodni z 28.3. - 5.4. 2006   

            5. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           15.20 - 16.45

č. 182  Převzetí majetku - kasárna letiště - zřízení organizační složky. 

č. 217  Uložení kabelové chráničky - Smetanovo náměstí          

č. 183  Dodatek č. 3  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod           

č. 184  Prodej městských bytových domů - bytových jednotek 

č. 185  Privatizace bytového fondu - změna pravidel prodeje   

č. 186  Privatizace bytového fondu-Husova 1868-69 /termín nabídek/ 

č. 187  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1035/5        

č. 204  Záměr směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2382 

č. 188  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Knyk ppč. 2       

č. 189  Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Pávov         

č. 219  Prodej podílu 41,34 % na domě čp. 3247 - 51     

č. 190  Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5175/2 a 5175/3   

č. 220  Prodej pozemků v k.ú. Pávov, parc. č. 404/1, 404/3        

č. 205  Odkoupení pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2698/1           

č. 191  Odkoupení nemovitého majetku v rámci konkursního řízení   

č. 192  Revokace usnesení - prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3122/4, 3122/3 a 3119/48

č. 193  Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí - napojení na optickou síť - věcné břemeno     

č. 194  Havlíčkův Brod, Havířská - kabel NN - věcné břemeno

č. 206  Březinka  - vn, TS a kabel nn - věcné břemeno   

č. 195  Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - II. etapa - věcné břemeno 

č. 196  Výstavba limnigrafické stanice v k.ú. Havlíčkův Brod - věcné břemeno         

č. 197  "Kabelová smyčka VN 22 kV" pro trafostanici filiálky Billa, Havlíčkův Brod          

č. 198  Přijetí daru - pozemku pod chodníkem v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 221  Informace ohledně objektu čp. 34 Žižkova ulice v Havlíčkově Brodě  

č. 199  Zrušení věcného břemene - HARTMANN - RICO a.s.  

č. 222  Vršovice, prodloužení kanalizačního, vodovodního a plynovodního potrubí  

č. 200  Přeložka vedení ČESKÉHO TELECOMU, a.s. u obchodního centra Kaufland Havlíčkův Brod - věcné břemeno        

            6. (přestávka)            16.45 - 17.05

            7. Podklady místostarosty - Libor Honzárek        17.05 - 17.20

č. 210  Žádost M. Krejčiříkové      

č. 212  Jednání výboru pro územní plán a rozvoj města

č. 218  Informace o stavu plnění investičních akcí          

č. 223  Žádost TJ Sokol Mírovka   

č. 224  Žádost Římskokatolické farnosti Svatý Kříž       

            8. Různé         17.20 - 17.30

č. 215  Stanovení počtu členů zastupitelstva města          

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 21.6.2006 / 21.6.2006