Pozvánka na jednání zastupitelstva města 25. 9. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 25.9.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí      14.30 - 14.35

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal           14.35 - 14.40

č. 289  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva     14.40 - 15.00

č. 242  Stezka pro pěší a cyklisty u řeky Sázavy  

č. 258  33. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva   

č. 259  Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod 2002 - 2006

č. 286  Zpráva z členské schůze LD ve Štokách   

č. 291  Usnesení mediálního výboru          

            4. Podklady starostky - ing. Jana Fischerová, CSc.         15.00 - 15.30

č. 262  Petice občanů Mírovky       

č. 263  zápis z výboru pro kulturu, cestovní ruch a vztahy s veřejností

č. 287  Návrh rozpočtových opatření 9/2006        

č. 288  Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek           

            5. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           15.30 - 17.00

č. 243  Zpráva č. 1 o plnění plánu odpadového hospodářství města (POH)     

č. 264  Zásady nakládání s nemovitým majetkem města

č. 272  Autobusový terminál - informace  

č. 246  Privatizace městských bytů-doplnění pravidel    

č. 265  Prodej městských bytových domů - bytových jednotek 

č. 285  Prodej bytové jednotky č. 13 Žižkov II 1239 Havlíčkův Brod   

č. 247  Záměr prodeje části objektu čp. 55 v k.ú. Suchá 

č. 260  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3604/8    

č. 267  Záměr prodeje části  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1076/1       

č. 261  Záměr prodeje pozemku  k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 360/5        

č. 268  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 102/2, 2259/39 a části pozemku ppč. 103/4    

č. 269  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/119 a 103/184          

č. 248  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Suchá  ppč. 509/1  

č. 249  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Mírovka ppč. 1065/1     

č. 250  Prodej  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 7/2 a 7145           

č. 251  Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  stpč. 7139, 6983, 6985 a 6030          

č. 252  Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3122/3 a 3119/48 

č. 253  Prodej rybníka na pozemku parcelní č. 38/5 v k.ú. Květnov     

č. 254  Prodej pozemku v k.ú. Knyk ppč. 2         

č. 266  Prodej objektu čp. 738 v katastrálním území Havlíčkův Brod  

č. 271  Odkoupení domu v Havlíčkově Brodě  čp. 1415 a část pozemku stpč. 815/1   

č. 245  Odkoupení nemovitého majetku v rámci konkursního řízení - revokace usnesení     

č. 255  Odkoupení pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/100         

č. 256  Výzva k poskytnutí peněžitých náhrad za nevydané pozemky - Pozemkový fond Havlíčkův Brod

č. 257  Výzva k poskytnutí peněžitých náhrad za nevydané pozemky - Pozemkový fond Nymburk          

č. 244  Přeložení kanalizace Kyjovská - Žižkov, Havlíčkův Brod - věcné břemeno    

č. 234  H.Brod, ul. Žižkova, Jiskrova , kabelové vedení NN - věcné břemeno 

č. 235  H.Brod, Bělohradská, Inter Cora - kvn a přeložka knn - věcné břemeno       

č. 236  H.Brod - Vršovice 8RD - vedení NN - věcné břemeno   

č. 270  Havlíčkův Brod, ul. Žižkova, Na Valech - napojení na optickou síť - věcné břemeno           

č. 237  Výstavba přípojky NN - Šmolovy - p. Sybera - věcné břemeno

č. 238  Výstavba přípojky NN - Květnov - pí. Škaroupková - věcné břemeno

č. 239  Odkanalizování průmyslové zóny Havl.Brod a obce Mírovka - věcné břemeno         

č. 241  Telekomunikační vedení - "Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí - Optická síť" - věcné břemeno - revokace       

č. 240  Šmolovy Dolík - vedení VN, TS a kabel NN        

            6. (přestávka)            17.00 - 17.20

            7. Podklady místostarosty - Libor Honzárek        17.20 - 18.15

            Zápis z jednání výboru pro územní plán a rozvoj města

č. 274  Plynofikace Mírovka a Herlify - výsledky ankety           

č. 273  Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – II. stavba  

č. 275  Nevyplacené dotace a granty         

č. 276  Zpráva o činnosti MIC - turistická sezóna 2006  

č. 290  Předání části cyklotrasy E č.4153 Třemošnice-Štoky     

č. 277  Příspěvek na opravu Mahlerovy vily a domu čp. 157, Dolní ulice        

č. 278  Poskytnutí dotace na dětské dopravní hřiště       

č. 279  Darovací smlouva socha Havlíčkův Hydepark    

č. 280  Změna č.18 ÚP SÚ HB – Veselice 

č. 281  Změna č.20 ÚP SÚ HB – Vršovice, Suchá, Svatý Kříž   

č. 282  Změna č.22 ÚP SÚ HB       

č. 283  Změna č.23 ÚP SÚ HB – Perknov, Mírovka, Mírovka  

č. 284  Změna č.25 ÚP SÚ HB – Pražská - Rakušanovi 

            8. Různé         18.15 - 18.30

č. 292  Finanční výbor 13.9.2006   

č. 293  Věcné břemeno - Povodí Vltavy    

č. 294  Usnesení z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání - 18.9.2006        

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 22.9.2006 / 17.1.2007