Pozvánka na jednání zastupitelstva města 24. 4.2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 24.4.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí - Ing. arch. Jaroslav Kruntorád          14.30 - 14.35

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal           14.35 - 14.40

č. 101  Kontrola plnění usnesení    

            3. Podklady starosty - Ing. arch. Jaroslav Kruntorád     14.40 - 15.30

            Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek           

            Závěrečný účet města H. Brod za rok 2005         

            Návrh rozpočtových opatření 4/2006        

            Regenerace městské památkové zóny       

            Dozorčí rada Vak Havlíčkův Brod a.s.     

č. 115  Schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy

            4. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           15.30 - 16.45

č. 100  Vyhláška města o nakládání s komunálním odpadem    

č. 107  Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2359/27        

č. 114  Prodej objektu čp. 72 a pozemků v katastrálním území Mírovka        

č. 116  Telekomunikační vedení - stavba BC-KB-IP-OK-HAVB - zřízení věcného břemene - revokace     

č. 117  Plynovodní potrubí "VTL Havlíčkův Brod - Psychiatrická léčebna" a "Plynovody Havlíčkův Brod" - věcné břemeno         

č. 118  Autobusový terminál          

č. 119  Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 104  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod dle PK ppč. 2342      

č. 105  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 3744      

č. 102  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5838       

č. 103  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 5175/2 a stpč. 5175/3   

č. 106  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Perknov ppč. 125/62     

č. 108  Odkoupení pozemkových parcel v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě nad Nuselskou školou    

č. 113  Prodloužení termínu pro kolaudaci rodinných domů Na Spálené stráni         

č. 109  Duplicitní vlastnictví k pozemkům v k.ú. Havlíčkův Brod - odkoupení pozemků      

č. 110  Podzemní telekomunikační vedení - "Havlíčkův Brod, KAUFLAND, ÚPS,připoj" - věcné břemeno           

č. 111  Šmolovy -Vršek- rekonstrukce NN - věcné břemeno      

č. 112  Šmolovy p. Pohorský - kabel NN - věcné břemeno         

            5. (přestávka)            16.45 - 17.05

            6. Podklady místostarostky -  PhDr. Ivana Štrossová      17.05 - 17.30

č. 121  Granty 2006 

            Žádost Ondřeje Včely         

č. 122              Žádost TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

            7. Podklady člena zastupitelstva     17.30 - 17.40

č. 123  Zápis z jednání výboru pro sociální a zdravotní problematiku 

č. 124  Zápis z jednání výboru ZM pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností 

č. 120  Výbor pro územní plán a rozvoj města    

            8. Různé         17.40 - 18.00

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, v.r.

   

                                                                                                         starosta

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 18.4.2006 / 18.4.2006