Pozvánka na jednání zastupitelstva města 20. 2. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 20.2.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí - Ing. arch. Jaroslav Kruntorád          14.30 - 14.35

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal           14.35 - 14.40

č. 56    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady starosty - Ing. arch. Jaroslav Kruntorád     14.40 - 15.00

č. 43    Změna územního plánu - Juliin Dvůr - Termesivy         

č. 44    Změna č.23 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod – Perknov, Mírovka, Mírovka       

č. 45    Změna č.24 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod - bývalá kasárna K.H.Borovského a kasárna Letiště        

č. 46    Přehled o finančním plnění rozpočtu města Havlíčkův Brod k 31.12.2005     

č. 47    Změna územního plánu - katastrální území Havlíčkův Brod    

            4. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           15.00 - 16.00

č. 51    Prodej částí pozemku v k.ú. Mírovka  dle PK ppč. 1019           

č. 49    Autobusový terminál - aktuální informace          

č. 54    Prodej městských bytových domů - bytových jednotek 

č. 50    Text  kupních smluv

č. 34    Záměr bezúplatného převodu a prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická-Havířská" - 2. stavba          

č. 41    Rozdělení rozpočtové rezervy komunikace, osadní výbory       

č. 36    Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá  ppč. 53/35          

č. 37    Prodej domu čp. 76 Šmolovy         

č. 52    Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 1797 a 1798        

č. 53    Směna pozemků v k.ú. Květnov ppč. 505/17 a  505/18   

č. 38    Směna částí pozemků v k.ú. Květnov ppč. 38/3 a 38/18 

č. 35    Převod pozemků Kraji Vysočina v souvislosti se stavbou "Lidická - Havířská", 2. stavba   

č. 39    Plynovodní potrubí "VTL Havlíčkův Brod - Psychiatrická léčebna" a "Plynovody Havlíčkův Brod" - věcné břemeno         

            5. (přestávka)            16.00 - 16.20

            6. Podklady místostarostky -  PhDr. Ivana Štrossová      16.20 - 16.40

č. 42    Rozšíření vykonávaných činností MIC.    

č. 48    Kontrola vyúčtování dotací a grantů poskytnutých v roce 2005           

č. 57    Granty 2006 

            7. Podklady člena zastupitelstva     16.40 - 16.45

č. 40    Jednání kontrolního výboru          

             

8. Různé         16.45 - 17.00

č. 55    Dopis Marie a Jaroslava Svobodových     

č. 58    Fiannční výbor 15.2.2006   

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, v.r.

                                                                                                         starosta

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 17.2.2006 / 17.2.2006