Pozvánka na jednání zastupitelstva města 16. 10. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 16.10.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí      14.30 - 14.35

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal           14.35 - 14.40

            3. Podklady starostky - ing. Jana Fischerová, CSc.         14.40 - 14.45

č. 296  Fond rezerv a rozvoje města H. Brod - statut      

            4. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           14.45 - 15.45

č. 301  Žádost pí. Jitky Vrběcké - přiznání dotace do fondu oprav      

č. 302  Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 308  Přílož optické chráničky do trasy rekonstrukce veřejného osvětlení Perknov

č. 309  Hřbitov Svatého Vojtěcha - doplnění smlouvy o věcném břemenu       

č. 298  Záměr prodeje pozemků v okrese Havlíčkův Brod a Jihlava Lesnímu družstvu ve Štokách - zrušení usnesení        

č. 303  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/119 a 103/184          

č. 305  Prodej pozemků v zahrádkové kolonii za vodárnou ve Vršovicích      

č. 297  Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 306  Prodej pozemků v k.ú. Pávov, parc. č. 477/3, 478/4, 509/7        

č. 310  Záměr směny a prodeje nemovitostí v Havlíčkově Brodě čp. 1415, čp. 43 a čp. 44     

č. 299  Jilemník - rekonstrukce sítě NN - věcné břemeno           

č. 300  Autobusový terminál - přeložka telekomunikačního vedení - věcné břemeno 

č. 307  Převzetí areálu kasáren u letiště    

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek        15.45 - 16.00

                         

č. 311  Zpráva o zastupování města na VH společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod     

            6. Různé         16.00 - 16.30

                       

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 12.10.2006 / 12.10.2006