Pozvánka na jednání zastupitelstva města 10. 5. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu dne 10.5.2006 od 16.00h v sále staré radnice

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí      16.00 - 16.05

            2. Slib nového člena zastupitelstva  16.05 - 16.10

č. 146  Slib nového člena zastupitelstva     

            3. Podklady poveřeného člena zastupitelstva - ing. Tomáš Hermann    16.10 - 17.00

č. 156  Prodej bytu  Strážná 439 Havlíčkův Brod - revokace usnesení 

č. 145  Volba starosty, místostarostů a členů rady města

č. 139  Valná hromada VaK a.s. Chrudim          

č. 144  Aktualizace Zřizovací listiny a Statutu Technických služeb HB v oblasti odpadového hospodářství           

            4. Podklady člena zastupitelstva    

č. 147  Denní centrum pro seniory

            5. Podklady určené radě města - rozhoduje zastupitelstvo města          17.00 - 18.00

č. 140  Smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení         

č. 141  Aktualizace Příkazní smlouvy Technických služeb Havlíčkův Brod v oblasti odpadového hospodářství           

č. 142  Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru odpadů z obalů 

č. 143  Výpůjčka šaten ZS a parku Budoucnost - orientační běh         

č. 148  Sociální věci  

č. 149  Dluh společnosti DELTA PEKÁRNY,a.s.          

č. 150  Žádost o jednorázové snížení nájmu         

č. 151  Demolice objektu A ZŠ Konečná  

č. 152  Výběr dodavatele na akci Sanační opatření v ZŠ HB, V Sadech 560 -II.etapa.          

č. 154  Pronájem Havlíčkova náměstí - Orilfame Czech Republic, spol. s r.o. 

č. 155  Výpůjčka pozemku u parku Budoucnost - Dětský den  

            6. Různé                   18.00 – 18.15  

č. 153  Smlouva o smlouvě budoucí na prodej bytu        

č. 157  Distribuce městských novin Včela č. 5/2006         

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Ing. Tomáš Hermann, v.r.

                                                                      člen zastupitelstva pověřený

                                                            podle § 103 odst. 6 zákona 128/2000 Sb.

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 10.5.2006 / 10.5.2006