Program rady města 19. 6. 2017Program rady města dne 19.6.2017

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 459    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 462    Žádost ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - dodatek ke smlouvě o dílo    

                3. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 447    ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - informace o projektu z OP VVV       

                4. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 455    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách MŠ - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941     

                5. Podklady likvidační komise   

č. 444    Návrhy na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - os. automobil Hyundai   

                6. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 463    Sazebník úhrad hlavní činnosti PO SSM HB         

                7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 491    Sportovní akce Horní Papšíkov 

                8. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 446    Informace o 8. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o. a schválení účetní uzávěrky společnosti Teplo HB s.r.o. za rok 2016            

č. 448    Zákon o registru smluv

č. 456    Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie formou centrálního zadávání pro období od 1.11.2017 do 31.10.2019               

                9. Podklady odboru dopravy     

č. 449    Nařízení o placeném parkování 2/2017

č. 450    Dodatek č. 6 - dopravní obslužnost        

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 458    Rozpočtové opatření č. 3/2017 OSVŠ - úsek školství      

                11. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 482    Rozpočtové opatření OŘP č.8/2017       

č. 483    Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu "Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod" - výzva č. 63 OPŽP             

č. 484    Fond Vysočiny 2017 - Naše škola 2017 - Smlouv o poskytnutí dotace na realizaci akce "Rekonstrukce WC Školní jídelny, Prokopa Holého 3292" 

č. 485    Podání žádostí o dotaci a udělení plných mocí k výzvě č. 72 IROP projekty "Cyklostezka kolem řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod" a "Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - I. etapa"

                12. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 486    Zajištění ostrahy výstavy Barokní Brod v budově Staré radnice

č. 487    Žádost o spolupráci na 4. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu       

č. 488    Zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2016      

č. 489    Petice "za dodržování domovního klidu a pořádku"       

                13. Podklady odboru rozvoje města      

č. 451    Autobusová zastávka na silnici I/34        

č. 452    Revokace usnesení rady města č. 62/14.            

č. 453    Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace           

č. 454    Úprava přechodu pro chodce ul. Žižkova            

č. 460    Žádost o zřízení chodníků, dopravního značení a přejezdného prahu v ulici Dělnická     

č. 461    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 464    III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2           

č. 479    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 480    Rekonstrukce fasády staré radnice        

č. 490    Vodovod Jilemník - služebnost

č. 492    Rekonstrukce WC ZŠ a MŠ Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod      

                14. Podklady ekonomického odboru    

č. 465    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod   

č. 466    Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/16, U Kasáren, Havlíčkův Brod  

č. 467    Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací - byt č. 1128/20, Bělohradská, Havlíčkův Brod      

č. 468    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 3241/7, Na Výšině, Havlíčkův Brod         

č. 469    Pronájem části pozemku č. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádkářská kolonie Vršovice           

č. 470    Dětský den pro Viktorku - zapůjčení mobilního pódia a stánků

č. 471    Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemků v lokalitě Rozkoš  

č. 472    Přílož chrániček k VO v ul. Prokopa Holého a Trocnovská, Havlíčkův Brod - věcné břemeno       

č. 473    Havlíčkův Brod – Přeložka V 1307  V1308 - ČEPS - věcné břemeno          

č. 474    Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod 23. Etapa - ul. Humpolecká a ul. Průmyslová  - věcné břemeno              

č. 475    Havlíčkův Brod – Perknov, plynovodní přípojka 2 RD - věcné břemeno

č. 476    čp. 53, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - přízemí - žádost o prominutí nájemného 

č. 477    čp. 87, Havlíčkovo náměstí, HavlíčkůvBrod - žádost o snížení nájemného           

č. 478    Optická Metropolitní síť, Havlíčkův Brod – 38. Etapa Konečná ul,přílož k VO - věcné břemeno  

                15. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 443    Návrh odměn ředitelů příspěvkových organizací a Teplo HB, s.r.o.         

                16. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 441    Pověření ředitele Městské policie Havlíčkův Brod          

č. 457    Plán jednání rady města na druhé pololetí roku 2017    

                17. Podklady místostarostky - Ing.  Ivana Mojžyšková  

č. 481    Spišské trhy - PaedDr. Milena Honsová               

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 16.6.2017 / 16.6.2017