Program jednání rady města dne 9. 10. 2017Pozvánka na jednání rady města, které se uskuteční v pondělí dne 9.10.2017 od 9.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 721    Souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560   

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 715    Provádění zimní údržby – změna příloh č.1 a č.2 Nařízení města 2/2009               

č. 733    Změny v MHD – dočasné snížení ceny čipové karty       

                3. Podklady likvidační komise   

č. 731    Likvidace majetku          

                4. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 735    Zadání Projektové dokumentace a podání Žádosti o podporu "Naše zahrada MŠ Nad Tratí"     

                5. Podklady odboru životního prostředí              

č. 732    Vyjádření města jako účastníka řízení k 15. změně IP zařízení Asanační podnik Věž       

                6. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 734    Žádost Potravinové banky Vysočina, z. s. - o finanční podporu 

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 714    Servisní smlouva o provádění servisu vzduchotecniky a chlazení            

č. 718    Zelená stěna - obřadní síň          

č. 719    Žádost o poskytnutí finančního daru     

č. 720    Žádost o poskytnutí finančního daru     

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 716    Rekonstrukce veřejného osvětlení podchodu ul. Čechova - zřízení služebnosti               

č. 717    Žádost o umožnění sjezdu na pozemek parcelní číslo 1725/2 k.ú. Havl. Brod     

č. 722    Zahrada smyslového vnímání - fontána, výběr zhotovitele        

č. 723    Žádost o opravu části pozemku parc.č. 752/54 

č. 724    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 725    Havl. Brod – Perknov, úprava knn – věcné břemeno    

č. 726    Havl. Brod, chaty – přehrada, úprava knn- věcné břemeno       

č. 727    Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku - Štáflova ul.   

č. 728    Pronájem části pozemku č. 1048/9 (díl č. 21) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"        

č. 729    Úprava nájemného v městských bytech             

č. 730    Aktivní krátkodobé finanční operace - krátkodobé zhodnocování volných prostředků města   

S pozdravem

                                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                                         starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 6.10.2017 / 6.10.2017