Program jednání rady města dne 9. 1. 2017Program jednání rady města 9.1.2017

 

                1. Podklady odboru životního prostředí              

č. 13       Schválení dodatku ke smlouvě o provedení zadávacího  řízení na službu            

                2. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 25       Podání žádosti o dotaci na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2017               

č. 26       Podání žádosti o dotaci na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina  

č. 27       Podání žádosti o dotaci na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017        

č. 28       Fond Vysočiny - Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce "Životní prostředí Havlíčkův Brod 2016".             

č. 29       Podání žádosti do IROP výzva č. 47 -  Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 1         Úprava smluvních vztahů s TJ Jiskra od 2017 - areál Na Losích   

č. 23       Pronájem  bufetu v budově krytého plaveckého bazénu čp. 3000, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod     

                4. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 10       Finanční dar      

č. 11       Aktualizace odpisových plánů PO SSM HB na rok 2016  

č. 12       Prodej přebytečného majetku a evidenční převod nepotřebného majetku     

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 9         Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod         

č. 24       Zrušení pověření pro manažera prevence kriminality   

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 2         Výměna umělého fotbalového trávníku UT3G hřiště Na Losích - vyhodnocení zakázky

č. 3         Vodovod Jilemník - napojení na distribuční soustavu    

č. 4         Žádost o povolení výkopových pracích 

č. 5         KODUS - zadávací řízení na zhotovitele stavby 

č. 7         Územní řízení   

č. 8         Most HB-4035  

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 14       Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/4, Na Výšině, Havlíčkův Brod      

č. 15       Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/36, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 16       Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/24, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 17       Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/1, Bělohradská, Havlíčkův Brod    

č. 18       Přidělení městského bytu - byt č. 3504/24, U Kasáren, Havlíčkův Brod 

č. 19       Žádost o podnájem v čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod           

č. 20       Prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. OSM 282/2010/Fir - pozemek pro novinový stánek Žižkov             

č. 21       Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce - pozemek č. 324/1 v k.ú. Březinka u Havlíčkova Brodu  

č. 22       Pronájem pozemku č. 2038/96 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská               

                8. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková              

č. 30       Žádost Muzea Vysočiny o podporu - konzervování a restaurátorský zásah na oponě Německého Brodu           

                9. Různé             

č. 31       Žádost o prominutí nájemného v KD    

                                                              

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 6.1.2017 / 6.1.2017