Program jednání rady města dne 7. 11. 2016Program jednání rady města dne 7.11.2016

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 861    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 864    Žádost o finanční dar - Náboženská obec Církve československé husitské Havlíčkův Brod          

č. 867    Poskytování právní pomoci a služeb      

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 853    Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách    

č. 854    Informace příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky - dosažení limitu odchylky od plánovaných výnosů               

                4. Podklady Základní školy Konečná      

č. 859    Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - odchylka od plánovaných výnosů 2016 

                5. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 851    Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - odchylka od plánovaných výnosů 2016   

                6. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 858    Informace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - odchylka od plánovaných výnosů 2016               

                7. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 862    Investice spol. Teplo HB s.r.o.  

                8. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 897    Mateřské centrum Zvoneček Havlíčkův Brod – lampionový průvod       

č. 898    Změna závazných ukazatelů PO TSHB   

č. 899    Dodatek smlouvy o dílo - „Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod – údržba objektů SO 02 až SO 17“.            

č. 900    Návrh plánu investic a použití investičního fondu na r. 2017      

č. 901    Dohoda o převodu práv a povinností    

č. 902    Nedobytná pohledávka              

                9. Podklady odboru životního prostředí              

č. 903    Rozpočet pro vodní díla (malé vodní nádrže) v majetku města Havlíčkův Brod 

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 885    Žádost Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - o finanční příspěvek na poskytování terénní služby rané péče               

č. 886    Rozpočtové opatření OSVŠ č. 9/2016    

č. 891    Zrušení pověření            

                11. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 881    II.výzva 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí    

č. 882    Rozpočtové opatření č. 13/2016-výdaje              

č. 883    Podání žádosti na "Podzemní kontejnery a BIO odpad v HB" do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace pro sběr, třídění a úpravu odpadů             

č. 884    Vrácení části dotace Programu regenerace MPZ a MPR z roku 2015      

                12. Podklady odboru rozvoje města      

č. 857    Oprava přechodu Boženy Němcové     

č. 860    Směrnice k postupu zadávání a hodnocení zakázek veřejných zakázek malého rozsahu             

č. 863    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 865    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 866    Rekonstrukce Na Valech - sanace          

č. 892    Dešťová kanalizace - garáže Cihelna      

č. 893    Návrh na zavedení užitkové vody          

č. 894    Sanace suterénu 2612-2614, sklepní koje           

č. 895    Krajská knihovna - výběr dodavatele projektová dokumentace              

č. 896    Stavební úpravy objektu čp. 2005          

                13. Podklady ekonomického odboru    

č. 868    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/58, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 869    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/71, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 870    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 871    č.p. 87 - Pod Starou radnicí - veřejná obchodní soutěž 

č. 872    Výpůjčka části pozemku č. 776/8 v katastrálním území Havlíčkův Brod - ulice Zahradnického    

č. 873    Pronájmy částí pozemků č. 2106 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu           

č. 874    Pronájem části pozemku č. 263/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - u KD Ostrov   

č. 875    Smlouva o nájmu pozemku č. SNKL 25/2008/SOM - rozšíření předmětu nájmu               

č. 876    Pachtovní smlouva č. EK 263/2014/Hol - zúžení předmětu pachtu          

č. 877    Občiny u H. Brodu, p. Apeltauer, vedení knn - věcné břemeno               

č. 878    Havlíčkův Brod, p. Cibulka, Břevnická 2393 - plynovodní přípojka - věcné břemeno       

č. 879    Přeložky ČEPS, Havl. Brod, Suchá, Mírovka - věcné břemeno    

č. 880    Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod, ul. Jihlavská - 23. etapa - věcné břemeno        

č. 888    REKO STL RS Havlíčkův Brod - Žižkov - věcné břemeno 

č. 889    Věcná břemena - U Ostrova     

č. 890    Rozpočtový výhled 2018-2020 a návrh rozpočtu 2017    

                14. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková            

č. 887    Žádost Muzea Vysočiny Havlíčkvů Brod o podporu akcí v roce 2017       

                                                              

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 4.11.2016 / 4.11.2016