Program jednání rady města dne 6. 11. 2017Program jednání rady města 6.11.2017

 

                1. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 823    Jednací řád komisí rady města - aktualizace       

č. 824    Žádost o finanční dar - Oblastní charita Červený Kostelec           

                2. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 793    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                3. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 774    Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Štáflova

                4. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 789    Rozšíření okruhu závazných ukazatelů 2017 - příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560               

                5. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 778    Informace příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ - dosažení limitu odchylky od plánovaných výnosů 2017     

č. 814    Nátěr střechy - chata Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách        

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 816    Zapůjčení areálu Plovárenská – sportovní hry pracovníků justice            

č. 817    Žádost o bezplatný výlep plakátů v MHD            

č. 818    Změna č. 4 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2017         

č. 819    Žádost TJ Jiskra – prkna z ochozů fotbalového stadionu Na Losích          

č. 820    Změna plánu účetních odpisů  

č. 821    Městské lesy – větrná kalamita a odstranění kůrovcového dřeva           

č. 822    Výměna svítidel VO – žádost o dotaci v programu EFEKT            

                7. Podklady odboru životního prostředí              

č. 805    Údržba a obsluha rybníku na pozemkové parcele parc. č. 243/1 v k. ú. Poděbaby           

                8. Podklady oddělení informatiky           

č. 795    Kupní smlouva - svazek optických vláken           

č. 796    Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování hlasových a datových služeb T-Mobile ProfiNet             

                9. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 810    Povolení služební cesty - Europarlament ve Štrasburku              

č. 811    Žádost o finanční podporu sociální firmy SEMiTAM, s.r.o.           

č. 812    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o potravinové pomoci            

č. 825    Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod     

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 775    Sportoviště u Základní školy Nuselská  

č. 776    Žádost o zřízení parkoviště Šubrtova čp. 2900-1              

č. 777    Stezka od mostu Humpolecká po ul. U Panských            

č. 779    Autobusová zastávka na silnici I/34        

č. 784    Smlouva zakládající právo provést stavbu  - rekonstrukce Havířská        

č. 791    Obytná zóna Ledečská  - napojení na budoucí kanalizaci             

č. 792    Rekonstrukce bazénových van koupaliště - zadávací řízení        

č. 794    Předkupní právo na pozemky veřejného prostranství  

č. 797    Parkování Ledečská - přeložka kabelového vedení        

č. 806    Žádost o udělení souhlasu s napojením dešťové kanalizace do vodoteče           

č. 807    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 808    Hřiště Občiny - zadání zakázky 

č. 809    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 813    Žádost o souhlas zřízení přípojek plynu a vody k č.p. 4155 Na Valech, Havlíčkův Brod    

č. 826    Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovského, Polní           

č. 827    Skatepark Havlíčkův Brod           

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 798    Vzdušné vedení 400 kV V413 ČEPS - TR Havlíčkův Brod - Mírovka - věcné břemeno       

č. 799    H. Brod, ul Kyjovská - f. LaWasher, úprava vedení knn - věcné břemeno            

č. 800    Herlify, úprava kabel. vedení nn - věcné břemeno        

č. 801    Výpůjčka pozemků - sjezdovka Vysoká               

č. 802    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod        

č. 803    Pronájem sociálního bytu          

č. 804    Pronájem sociálního bytu          

č. 815    Dodatek č. 2 ke smlouvě o bezúplatném užívání věci - lunetové obrazy              

                12. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 790    Dodatky k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací       

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 3.11.2017 / 3.11.2017