Program jednání rady města dne 4. 12. 2017Program rady města 4.12.2017

 

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 902    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 884    Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - MŠ Korálky

                3. Podklady Základní školy  Štáflova       

č. 885    Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004             

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 894    Dětský koutek pro návštěvníky krytého plaveckého bazénu    

č. 895    Změna závazných ukazatelů PO TSHB pro rok 2017        

č. 896    Operační plán zimní údržby       

                5. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 889    Likvidace dlouhodobého majetku společnosti Teplo HB s.r.o.  

                6. Podklady likvidační komise   

č. 900    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis. - automobil Ford Transit     

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 899    Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2017          

                8. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 892    MAP Místní akční plán vzdělávání-souhlas s finální podobou    

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 883    Rekonstrukce Prokopa Holého

č. 886    Žádost o zadláždění části pozemku parc.č. 1753/1 k.ú.Havlíčkův Brod   

č. 887    Zpevněná plocha u tenisové haly           

č. 888    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 890    Mírová ulice - smluva o zřízení služebnosti         

č. 891    Parkoviště u hřbitova s květinkou - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení        

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 882    Pronájem bytu č. 1128/35, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod   

č. 893    Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity a zhodnocení volných finančních prostředků         

č. 897    Bytový dům Havlíčkův Brod, Rozkošská ul.  – dešťová kanalizace - věcné břemeno       

č. 898    Odhlášení trvalého pobytu z městských bytů   

                11. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 901    zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Havlíčkův Brod  

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 1.12.2017 / 1.12.2017