Program jednání rady města dne 28. 8. 2017Program rady města 28.8.2017

 

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 627    Povolení služební cesty do zahraničí     

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 571    Organizační řád příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času              

č. 572    Smlouva o obchodních vztazích - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času               

č. 600    Ceník výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod  - školní rok 2017/2018  

                3. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 604    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560         

č. 605    Žádost ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo            

                4. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 598    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240       

č. 606    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240        

                5. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 570    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941        

                6. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 622    Aktualizace odpisových plánů PO SSM HB na rok 2017  

                7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 601    Zapůjčení areálu Plovárenská   

č. 619    Quijotova šedesátka – žádost o bezplatné umístění reklam      

č. 620    Doplnění ceníku v hlavní činnosti TS HB pro MHD           

                8. Podklady odboru dopravy     

č. 623    Veřejná doprava Vysočiny - úprava navržených JŘ        

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 626    Rozpočtové opatření OŘP č. 11/2017    

                10. Podklady odboru životního prostředí            

č. 602    Přemístění separačního stání č. 61 (U Borové) 

č. 615    Zpevnění separačních stání v Havlíčkově Brodě               

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 596    Sportovní areál na Losích, smlouva plyn              

č. 597    Cyklostezka Ledečská, smlouva plyn     

č. 599    Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod, zadávací řízení              

č. 603    Krajská knihovna - projektová dokumentace   

č. 607    Rekonstrukce přízemí Knapovy vily MŠ Nad Tratí - zadání zakázky         

č. 608    Rekonstrukce střechy č.p. 909, ÚSVIT - zadání zakázky

č. 616    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 617    Zřízení provizorního sjezdu       

č. 618    Chata Doubravanka, Zdobnice - elekroinstalace              

č. 621    Komunikace Poděbaby - žádost o opravu          

č. 624    Žádost o prodloužení termínu předání díla        

č. 625    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 633    Rekonstrukce střechy fary čp. 173, souhlas obce            

č. 637    ZUŠ - úprava vstupní části          

                12. Podklady ekonomického odboru    

č. 609    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2795/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod               

č. 610    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - Na Výšině, Havlíčkův Brod   

č. 611    H. Brod, areál TS, úprava vdvn, TS22/400, knn - věcné břemeno             

č. 612    H.Brod, Dolní, přeložka knn a kvn - věcné břemeno      

č. 613    Havl. Brod, ul. Na Spravedlnosti - umístění telekomunikačního vedení - věcné břemeno           

č. 614    Změna předmětu nájmu "Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů" č. OSM 037/2010/JZI               

č. 634    Výpůjčka části pozemku pozemková parcela číslo 987/1, 993/1, 989/1, 992/3, v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Výšině               

č. 635    Rozpočtová opatření EO - 08/2017         

č. 636    Aktivní krátkodobé operace - zhodnocování volných prostředků města             

                13. Podklady místostarostky - Ing.  Ivana Mojžyšková  

č. 628    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění provozu Senior Pointu Havlíčkův Brod 2017            

č. 629    Dodatek č. 1. ke Smlouvě o zajištění provozu Family Pointu Havlíčkův Brod 2017            

č. 630    Žádost o spolupráci a výpomoc s organizací festivalu sociálních služeb - Oblastní charita Havlíčkův Brod              

                14. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 595    Zapůjčení zasedací místnosti v přízemí budovy V Rámech 1855 - CzechInvest   

                15. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 638    Program jednání zářijového zastupitelstva města          

                16. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 631    Žádost o finanční dar    

č. 632    Deklarace vzájemné spolupráce města Havlíčkův Brod a neziskové organizace Hubbr, coworking Havlíčkův Brod, z.ú.               

                17. Různé           

č. 639    Stanovisko vlastníka k umisťování reklamních zařízení - středová plocha Havlíčkova náměstí    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 25.8.2017 / 25.8.2017