Program jednání rady města dne 27. 3. 2017Program rady města 27.3.2017

 

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 210    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 222    Dodatky smluv - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

č. 226    Přehled vyúčtování zimních akcí konaných v hlavní činnosti příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času - rok 2017          

                3. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 217    Přijetí věcného daru     

                4. Podklady ředitelů školských PO          

č. 218    Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2017/2018 

č. 221    Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách  

                5. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 214    Kupní smlouva  - prodej přebytečného majetku             

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 247    Žádost o využití prostoru v areálu koupaliště za tenisovými kurty.         

                7. Podklady odboru dopravy     

č. 227    Rozpočtové opatření 1/2017     

č. 228    Změny v jízdních řádech             

                8. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 229    Rozpočtové opatření č. 2            

č. 230    Udělení plné moci k projektu Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě         

                9. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 244    Žádost o finanční dar - Klub stomiků H. B. ILCO, z. s.      

č. 245    Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2016       

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 215    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 216    Cyklostezka Masarykova - vyhodnocení zakázky            

č. 219    Žádost o vyjádření a spolupráci při realizaci 20.ročníku MMS POSÁZAVÍ  dne 3.6.2017  

č. 220    Program regenerace městské památkové zóny              

č. 223    Žádost o stanovisko k územnímu řízení "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav- Pohled"     

č. 224    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 231    Pronájem části pozemku č. 628/120 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 232    REKO MS NTL Havlíčkův Brod – Nuselská - věcné břemeno       

č. 233    Havlíčkův Brod, Perknovská - plynovodní přípojka 3 RD - věcné břemeno          

č. 234    Udělení plné moci - kontrola bytových jednotek            

č. 235    Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/14, Bělohradská, Havlíčkův Brod     

č. 236    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2475/16, Kokořínská, Havlíčkův Brod

č. 237    Zrušení výpovědi nájmu bytu - byt č. 1200/4, Žižkov II, Havlíčkův Brod - Výměna bytových jednotek - byt č. 1200/4, Žižkov II,  Havlíčkův Brod a byt č. 1859/29, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod               

č. 238    Žádost o osvobození od poplatku - předzahrádky          

č. 239    Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání v čp. 87 - vinárna          

č. 240    Rozpočtová opatření EO - 03/2017         

č. 241    Zřizované PO - schválení účetní závěrky PO 2016, zprávy o hospodaření PO r. 2016, rozdělení hosp. výsledku r. 2016               

č. 242    Zabezpečení přezkoumání hospodaření obce podle zákona 420/2004 Sb.          

č. 243    Revokace usnesení č. 112/17 Teplo HB spol. s r. o. - transfery a závazné ukazatele hospodaření 2017  

                12. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková            

č. 225    Žádost o finanční podporu výuky dopravní výchovy - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240              

                13. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 211    Doplatek prémie jednatele Teplo HB, s.r.o. a odměny ředitele TSHB    

č. 213    Manažér prevence kriminality - změna začlenění do struktury 

                14. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 246    Program jednání dubnového zastupitelstva města        

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 24.3.2017 / 24.3.2017