Program jednání rady města dne 26. 2. 2018Program rady města dne 26.2.2018

 

                1. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 137    Výměna svítidel VO – dotační program EFEKT (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení)          

                2. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 130    Informace o 9. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.            

                3. Podklady živnostenského úřadu        

č. 125    Novela Tržního řádu     

                4. Podklady oddělení informatiky           

č. 128    Kupní smlouva - rozšíření diskové kapacity technologického centra      

                5. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 131    Udělení souhlasu příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu          

č. 132    Žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina - nominace zástupce města do konkursní komise         

                6. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 126    Příkazní smlouva POVV 2018     

č. 133    Udělení plné moci k projektu" Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod" - výzva č. 58 OPZ 

č. 134    Realizace odborných učeben ZŠ Štáflova a ZŠ Konečná

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 129    NTL přípojka Havlíčkův Brod – Okrouhlická ul. - věcné břemeno             

č. 135    Rozpočtová opatření EO-02/2018           

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 123    Parkování Výšina            

č. 124    Přístaviště a molo u řeky Sázavy - prodloužení smlouvy ČEZ      

č. 127    Rekonstrukce Smetanova náměstí - technický dozor stavebníka            

                9. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 136    Doplatek prémie jednateli Teplo HB, s.r.o.        

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 23.2.2018 / 23.2.2018