Program jednání rady města dne 25. 9. 2017Program rady města 25.9.2017

 

                1. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 699    Věcný dar          

                2. Podklady odboru životního prostředí              

č. 696    Překládací stanice zbytkového komunálního odpadu v Havlíčkově Brodě           

                3. Podklady ředitelů školských PO          

č. 697    Investiční a odpisové plány na rok 2018 školských příspěvkových organizací      

                4. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 702    Aktualizace investičního plánu 2017 příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času               

                5. Podklady Základní školy Konečná      

č. 687    Aktualizace č. I odpisového plánu movitého majetku 2017 - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884  

                6. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 689    Aktualizace č. I odpisového plánu movitého majetku - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004             

                7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 695    Změny v MHD Havlíčkův Brod – revokace usnesení       

                8. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 688    Veřejná zakázka na dodávku elektrické energie pro období od 1.11.2017 do 31.10.2019             

                9. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 698    Změny v Havlíčkobrodských listech od 1.1.2018               

                10. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 700    Fond Vysočiny - Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce "55. a 56. Trh řemesel v Havlíčkově Brodě"       

č. 701    Rozpočtové opatření OŘP č. 12/2017    

                11. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 703    Dodatek č. III zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod      

č. 704    Návrh finančních limitů na stavební opravy a technické zhodnocení školských budov - rok 2018             

                12. Podklady odboru rozvoje města      

č. 690    Veřejné osvětlení Chelčického

č. 691    Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace           

č. 692    Rekonstrukce staré radnice      

č. 693    Výměna střešní krytiny čp. 87, Havlíčkův Brod  

č. 694    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                13. Podklady ekonomického odboru    

č. 705    Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb v parkovacím domě v Husově ulici     

č. 706    OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ, HAVLÍČKŮV BROD - 38. etapa – ulice Jižní, U Svatého Jána - věcné břemeno       

č. 707    Havlíčkův Brod - Svatý Kříž, plynovodní přípojka RD - věcné břemeno  

č. 708    Havlíčkův Brod - U Nové silnice, přeložka NTL plynovodu pro RD - věcné břemeno        

č. 709    Smlouva o nájmu majetku - část pozemku č. 180/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žádost o dodatek k nájemní smlouvě               

č. 710    Pozemky Státního pozemkového úřadu             

č. 711    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 712    Pronájem bytů v domě čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod      

č. 713    Rozpočtové opatření EO - 09/2017         

 

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 22.9.2017 / 22.9.2017