Program jednání rady města dne 24. 4. 2017Program jednání rady města 24.4.2017

 

                1. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 324    Změna č. 1 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2017         

č. 326    Pronájem bufetu v budově krytého plaveckého bazénu – dodatek nájemní smlouvy  

                2. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 307    Veřejná služba - žádost               

                3. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 309    Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na akci Technická infrastruktura Žižkov III

č. 310    Rozpočtové opatření č. 5/2017

                4. Podklady odboru rozvoje města        

č. 302    Parkování Výšina, projektové dokumentace, přístupový chodník          

č. 303    Parkování Žižkov            

č. 304    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 305    Územní řízení   

č. 306    Ztvárnění památníku na novém hřbitově           

č. 308    Přístaviště člunů u Sázavy - smlouva ČEZ             

                5. Podklady ekonomického odboru       

č. 311    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/5, Na Výšině, Havlíčkův Brod      

č. 312    Nájemní smlouva č. EK 231/2015/Jon - předzahrádka Na Losích              

č. 313    Ukončení nájemní smlouvy č. OSM 257/2010/Šim - umístění plakátovacích ploch           

č. 314    Pronájem části pozemku č. 1742/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Prokopa Holého             

č. 315    Pronájem částí pozemku č. 2792/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - bývalé vojenské zahrádky    

č. 316    Záměr prodeje částí pozemků č. 752/91, 752/21 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pražská              

č. 317    Havl.Brod, Prokopa Holého  - umístění síťových rozvaděčů a přípojky tel. vedení - věcné břemeno      

č. 318    A.Důl, kab. Smyčka NN Hanáček - věcné břemeno        

č. 319    Horní Papšíkov, pan Rychlý – přípojka knn - věcné břemeno    

č. 320    Umístění parkovacího automatu v ulici Boženy Němcové – u kostela   

č. 321    Rozpočtová opatření EO -04/2017          

č. 322    Revokace usnesení - ZUŠ H. Brod - schválení účetní závěrky PO 2016, zprávy o hospodaření PO r. 2016, rozdělení hosp. výsledku r. 2016 

                6. Podklady člena rady města   

č. 323    Plán partnerských aktivit – Trhy řemesel 2017  

č. 325    Změna společenské smlouvy obchodní společnosti Kulturní dům "Ostrov", spol. s. r.o

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 21.4.2017 / 21.4.2017