Program jednání rady města dne 19. 2. 2018Program jednání rady města dne 19.2.2018

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 79       Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 99       Informace PO o odchylce plánovaných výnosů za rok 2017 ke dni 31.12.2017    

                3. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 69       Informace příspěvkové organizace  AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ - dosažení limitu odchylky od plánovaných výnosů 2017     

č. 75       Dodatek č. I ceníku výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - školní rok 2017/2018               

č. 76       Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

                4. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 58       Informace příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - odchylka od plánovaných výnosů - rok 2017     

č. 74       Aktualizace č. I odpisového plánu nemovitého majetku 2018 - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

                5. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 56       Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - odchylka od plánovaných výnosů 2017 

                6. Podklady Základní školy  Konečná     

č. 65       Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - odchylka od plánovaných výnosů 2017 

                7. Podklady Základní školy  Štáflova       

č. 63       Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - odchylka od plánovaných výnosů 2017   

                8. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 55       Informace příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - odchylka od plánovaných výnosů 2017   

č. 100    Darovací smlouvy  - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560    

                9. Podklady Základní školy  Wolkerova 

č. 64       Informace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ  Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 - odchylka od plánovaných výnosů 2017               

                10. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod             

č. 53       Zapůjčení mobilního pódia - Perknov   

č. 70       Změna plánu účetních odpisů  

č. 122    Informace průběhu a posílení kalamitní těžby v městských lesích          

                11. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 114    Žádost o vyjádření souhlasu - Fokus Vysočina, z. ú.       

č. 115    Přehled podaných stížností zákonných zástupců na činnost škol a školských zařízení - I. pololetí školního roku 2017/2018          

č. 120    Konkurs na ředitele školských příspěvkových organizací -  ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560          

                12. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 101    Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 

č. 71       Finanční dar - turistický pochod               

č. 72       Finanční dar - "Putování 2018" 

č. 73       Petice - změna jízdního řádu MHD v městské části Čechovka   

č. 77       Bezpečnostní zpráva společnosti Primagas s.r.o. - doplněná aktualizace             

č. 86       Návrh plánu partnerských aktivit, společenských a kulturních akcí města Havlíčkův Brod na rok 2018 a Smlouva o zajištění videomappingu 7.9.2018          

                13. Podklady odboru rozvoje města      

č. 54       Kanalizace Herlify - zadání projektové dokumentace    

č. 57       Rekonstrukce Konečná - technický dozor stavebníka   

č. 66       Atletický areál Na Losích             

č. 67       Rekonstrukce mostu přes potok Žabinec - smlouva o zřízení služebnosti            

č. 68       Cyklostezka Ledečská - dodatek smlouvy o dílo              

č. 78       Parkování Výšina            

č. 80       Revitalizace parku Budoucnost, autorský dozor              

č. 81       Rekonstrukce Nad Skalkou, vyhodnocení zakázky         

č. 82       Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech - dodatek smlouvu o dílo         

č. 83       Rekonstrukce Konečná - chodník U Školy           

č. 84       Žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace- restaurační předzahrádky     

č. 85       Umístění poutačů na chodníku, souhlas se zvláštním užíváním komunikace      

č. 87       Přístupový chodník k čp. 1203,1204 - žádost o úhradu nákladů 

č. 88       Komunikace Lipnická - žádost   

č. 102    Rekonstrukce bazénových van letního koupaliště          

č. 103    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 119    Žádost o zřízení sjezdu

č. 121    Veřejné osvětlení 2018               

                14. Podklady ekonomického odboru    

č. 89       Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/54, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 90       Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/71, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 91       Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/16, U Kasáren, Havlíčkův Brod  

č. 92       Výměna bytových jednotek     

č. 93       Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/18, Bělohradská, Havlíčkův Brod     

č. 94       Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí darovací - byt č. 1128/35, Bělohradská, Havlíčkův Brod      

č. 95       Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2577/3, Reynkova, Havlíčkův Brod          

č. 96       Veřejná obchodní soutěž - čp. 53 (zadní trakt), Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod      

č. 97       Veřejná obchodní soutěž - čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod               

č. 98       Přehled uzavřených nájemních smluv a úprava nájemného      

č. 104    H.Brod, ul. P.F. Ledvinky, přeložka vedení knn - věcné břemeno            

č. 105    H.Brod, parkoviště Ledečská, přeložka knn - věcné břemeno   

č. 106    Šmolovy, kabelové vedení NN z TS č. 0804 - věcné břemeno    

č. 107    NTL přípojka Havlíčkův Brod – Perknov pro parc. č. 125/15, číslo stavby 66756 - věcné břemeno             

č. 108    Havl. Brod, ul. Strážná – překládka podzemního telekomunikačního vedení - věcné břemeno 

č. 109    Pronájem části pozemku č. 2745/18 (díl č. 8) v k.ú. Havlíčkův Brod -  zahrádky U Kasáren            

č. 110    Pronájem pozemku č. 1810/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Sv. Jána              

č. 111    Dodatek č. 2 smlouvy o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 - Lesní družstvo ve Štokách          

č. 112    Ukončení smlouvy o výpůjčce č. OSM 146/2013/Fir - monitorovací stanice venkovního ovzduší              

č. 113    Štáflova bašta - umístění propagačních poutačů             

č. 116    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách využití pozemků jako příjezdových cest ke stavbě č. EK 275/2016/Jon

č. 117    H.Brod Rozkošská – vedení knn - věcné břemeno         

                15. Městské divadlo a kino Ostrov         

č. 118    Doplnění dozorčí rady a rezignace prokuristy obchodní společnosti Městské divadlo a kino Ostrov s. r.o.           

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 16.2.2018 / 16.2.2018