Program jednání rady města dne 18. 9. 2017Program jednání rady města 18.9.2017

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 658    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 644    Aktualizace č. II odpisového plánu movitého majetku 2017 - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod               

                3. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 656    Přehled vyúčtování letních akcí konaných v hlavní činnosti příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času - rok 2016          

                4. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 653    Aktualizace č. II odpisového plánu movitého majetku 2017 - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod    

                5. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 657    Revokace - Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

                6. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 654    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004          

č. 655    Darovací smlouvy č. 2/2017 a 3/2017 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004        

                7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 681    Služby pohřebnictví - návrh na úpravu cen        

č. 682    Žádost o pronájem zimního stadionu – akce „ čertovská show Krampus“           

č. 683    Změna č. 3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2017         

č. 685    Zapůjčení pódia              

                8. Podklady odboru dopravy     

č. 661    Veřejná doprava Vysočiny - úprava navržených JŘ        

                9. Podklady odboru životního prostředí              

č. 662    Rozpočtové opatření odboru ŽP č. 3/2017          

č. 680    Výpověď pachtovní smlouvy č. OZP/8/2015/So               

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 642    Informace o podaných stížnostech zákonných zástupců na činnost škol a školských zařízení - II. pololetí školního roku 2016/2017               

č. 686    Soutěž "Cihla k cihle"    

                11. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 646    Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě u poskytnutí servisních služeb č.  09/2008      

č. 647    Změny v Havlíčkobrodských listech navrhované pro r. 2018       

č. 659    Žádost Krajské knihovny Vysočiny o zapůjčení výstavních prostor Staré radnice             

č. 660    Žádost organizace Centrum Vysočina, o.p.s. o prominutí nájmu             

                12. Podklady odboru rozvoje města      

č. 648    Vodovod Veselice - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

č. 649    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 650    Žádost osadního výboru Březinka          

č. 651    Rekonstrukce bazénových van koupaliště Havlíčkův Brod          

č. 652    Vodovod Jilemník, zadání zakázky         

č. 663    Rekonstrukce parku Budoucnost           

č. 664    Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod - smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací          

č. 665    Rekonstrukce Prokopa Holého

č. 666    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 671    Cyklostezka Masarykova - změna sanace pláně              

č. 684    Parkoviště ul. Havířská - vyhodnocení zakázky 

                13. Podklady ekonomického odboru    

č. 667    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - Na Výšině, Havlíčkův Brod   

č. 668    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2475/3, Kokořínská, Havlíčkův Brod       

č. 669    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1123/5, Jihlavská, Havlíčkův Brod            

č. 670    Žádost o snížení nájemného - KD Suchá              

č. 672    Obnova katastrálního operátu - k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu    

č. 673    Pronájem části pozemku č. 1048/9 (díl č. 21) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"        

č. 674    Pronájem pozemku č. 1107/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Projekt Koně dětem - děti koním               

č. 675    Souhlas s užíváním veřejného prostranství - revitalizace bytových domů           

č. 676    Změna předmětu nájmu "Smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů" č. OSM 037/2010/JZI               

č. 677    Přípojka el. energie NN pro chaty U Přehrady Havlíčkův Brod - věcné břemeno              

č. 678    Svatý Kříž, p. Barborka, kabelové vedení nn - věcné břemeno 

č. 679    Aktivní krátkodobé finanční operace - zhodnocování volných prostředků města            

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 15.9.2017 / 15.9.2017