Program jednání rady města dne 18. 4. 2017Program jednání rady města dne 18.4.2017

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 276    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 261    Revokace usnesení rady města - Dodatky smluv - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

                3. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 258    Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560             

                4. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 283    Aktualizace č. I odpisového plánu movitého majetku 2017 - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941  

                5. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 259    Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004             

č. 260    ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - informace o projektu z OP VVV         

                6. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 254    Darovací smlouva č. 1/2017 - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

č. 262    Darovací smlouva - věcný dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240           

                7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 292    Zapůjčení areálu Plovárenská   

č. 293    13. ročník nekomerční akce pro rodiče s dětmi „Pálení čarodějnic“.       

č. 294    Žádost o bezplatný výlep plakátů v MHD            

č. 295    Zapůjčení mobilního pódia – 4. ročník B: GROUP Havlíčkobrodského půlmaratonu        

č. 296    Zapůjčení mobilního pódia – 70. výročí SDH Květnov    

č. 297    Dílčí změny v jízdních řádech MHD Havlíčkův Brod od 11.6.2017              

č. 298    Poskytování právních služeb     

                8. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 285    Projektové žádosti na provoz Senior a Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2017          

č. 286    Stanovisko obce, v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi       

č. 287    Informace - průběžné výsledky zápisu dětí do tříd 1. ročníků ZŠ na školní rok 2017/2018             

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 266    Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce2017             

č. 267    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zdravé  a zodpovědné město Havlíčkův Brod"              

č. 291    Rozpočtové opatření OŘP č. 4/ 2017     

                10. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 268    Žádost o finanční dar - Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod        

č. 269    Petice - bezpečná cesta na Dolíku          

č. 270    Petice - řešení parkování u bytového domu Pražská 2849          

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 256    Podzemní separační stání          

č. 257    Výšina - parkování, přístupový chodník               

č. 264    Veřejné osvětlení          

č. 265    Komunikace Suchá        

č. 271    Rozpočtová opatření    

č. 272    Oprava fasády čp. 75 U Panských           

č. 273    Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce - smlouva o výpůjčce             

č. 274    Oprava komunikace v Poděbabech       

č. 275    Žádost o povolení demontáže dlaždic z chodníku před budovou ČS      

č. 282    Chodník v ulici Na Stráni              

č. 284    Modernizace SKI Vysoká - přípojka VN

č. 289    B.J.10 PB - KODUS Havlíčkův Brod, vyhodnocení veřejné zakázky           

č. 300    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                12. Podklady ekonomického odboru    

č. 277    Pronájem části pozemku č. 1048/2 (díl č. 8) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"          

č. 278    Pronájem části pozemku č. 362/23 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská            

č. 279    Smlouva o nájmu majetku - část pozemku č. 180/3 v k.ú. Havlíčkův Brod            

č. 280    BT stavby - Přeložka plynovodní přípojky Rozkošská - věcné břemeno

č. 281    Zřízení věcného břemene - VO - U Sv. Jána       

č. 288    Veřejná obchodní soutěž - čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - posunutí účinnosti smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  

č. 299    Umístění parkovacího automatu v ulici Boženy Němcové – u kostela   

                13. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková            

č. 290    Rozšíření okruhu závazných ukazatelů 2017 - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod  

                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 13.4.2017 / 13.4.2017