Program jednání rady města dne 17. 7. 2017Program jednání rady města dne 17.7.2017

 

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 524    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 521    Aktualizace č. I Investičního plánu příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod - rok 2017   

č. 523    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod      

                3. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 517    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560          

                4. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 526    Doplnění investičního plánu příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu na rok 2017           

č. 527    Kupní smlouva - prodej přebytečného majetku              

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 539    Žádost o zapůjčení autobusu    

č. 540    Změna č.2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2017          

č. 541    Úprava ceníku hřiště Plovárenská          

č. 542    Generel veřejného osvětlení města     

č. 557    Úprava tarifů    

                6. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 538    Investice spol. Teplo HB s.r.o. - VÚB     

                7. Podklady Městské policie      

č. 537    Rozpočtové opatření MP           

                8. Podklady odboru evidence obyvatel a matrik              

č. 556    Oddávací dny 2018        

                9. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 514    Žádost o finanční podporu Dobrovolnického centra v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř          

č. 515    Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod - rok 2017            

č. 516    Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod - rok 2017            

                10. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 513    Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce " Modernizace elektronické zabezpečovací signalizace v budovách Městského úřadu Havlíčkův Brod"         

č. 529    Rozpočtové opatření OŘP č.9/2017       

                11. Podklady odboru životního prostředí            

č. 525    Vyjádření města jako účastníka řízení ve věci 14. změny IP zařízení "Asanační podnik Věž"       

č. 535    Přemístění separačního stání č. 61 (U Borové) 

č. 558    Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod - nové vyhlášení - vyhodnocení zakázky   

                12. Podklady ekonomického odboru    

č. 543    Provozní řád placených parkovišť v ulici Horní, Pražská a Dobrovského

č. 544    Zastavení exekuce - byt č. 1128/17, Bělohradská, Havlíčkův Brod           

č. 545    H. Brod, ul. Rozkošská, kabelové vedení nn – věcné břemeno 

č. 546    I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - věcné břemeno           

č. 547    Přílož chrániček k VO - Cyklostezka podél I/38/ul. Masarykova, Havlíčkův Brod - věcné břemeno           

č. 548    Přilož chrániček k VO v ulici Konečná - věcné břemeno

č. 549    Pronájem části pozemku č. 1048/9 (díl č. 12) v k.ú. Havlíčkův Brod - zahrádková kolonie "Na Nebi"        

č. 550    Pronájem pozemku č. 581/4 a části pozemku č. 581/6, v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských         

č. 551    Výpůjčka části pozemku č. 3119/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Zahradní - město jako vypůjčitel              

č. 552    Patrové parkoviště Husova ulice, Havlíčkův Brod - 1. nadzemní podlaží - výběr nájemců             

č. 553    Rozpočtová opatření EO - 07/2017         

                13. Podklady odboru rozvoje města      

č. 500    Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - předzahrádka před č.p. 53 Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě               

č. 518    Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech - vyhodnocení zakázky              

č. 519    Mateřské školy - navýšení kapacity       

č. 520    Rekonstrukce střešního pláště v zařízení SPMP – Úsvit

č. 522    Vodovod Klanečná - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

č. 528    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 530    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 531    Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovská, Polní, Havlíčkův Brod 

č. 532    Sportovní areál Na Losích - dodatek smlouvy o dílo       

č. 533    Přístavba fotbalových kabin Mírovka    

č. 534    Rekonstrukce Dobrovského, termín realizace  

č. 536    ZUŠ Havlíčkův Brod – koncertní sál, vytvoření nahrávacího studia          

č. 554    Oprava staré radnice v Havlíčkově Brodě            

č. 555    Žádost o opravu komunikace Poděbaby             

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 14.7.2017 / 14.7.2017