Program jednání rady města dne 15. 5. 2017Program jednání rady dne 15.5.2017

 

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 332    Stanovení úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod na školní rok 2017/2018               

                2. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 339    Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - školní rok 2017/2018           

                3. Podklady ředitelů školských PO          

č. 330    Stanovení úplaty za školské služby na školní rok 2017/2018 - školní družiny, školní kluby             

                4. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 357    Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - souhlas zřizovatele se zapojením do projektu             

                5. Podklady Základní školy Konečná      

č. 329    ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - informace o projektu z OP VVV        

                6. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 328    Žádost příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 o zřízení přípravné třídy         

č. 338    Žádost příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - schválení uzavření kupních smluv  

č. 358    Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele        

                7. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 368    Provozní řád zahrady u Domova pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod    

                8. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 361    Majáles 2017 – žádost o poskytnutí služeb        

č. 362    Žádost -  Mistrovství mechaniků 2017   

č. 363    Žádost o bezplatné využití areálu Plovárenská 

č. 364    Žádost o bezplatné využití areálu Plovárenská – MŠ Korálky     

č. 365    Žádost TJ Jiskra - Mistrovství ČR  v orientačním běhu Lipnice n.S.            

č. 366    Žádost o poskytnutí umělé trávy pro zajištění tréninkové přípravy oddílu rugby ORLI   

č. 367    Revokace usnesení rady města č. 236/17 - Pronájem  restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod 

č. 370    Zapůjčení mobilního WC             

č. 371    Změna plánu účetních odpisů  

                9. Podklady Městské policie      

č. 359    Výjimka ze zásad – modernizace pěti kamerových bodů MKS  

                10. Podklady odboru životního prostředí            

č. 385    Vyjádření města k povolení zařízení ke sběru a výkupu odpadů společností AHV ekologický servis, s.r.o. ve Šmolovech        

                11. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 340    Finanční dar Kraje Vysočina       

č. 346    Smlouva o potravinové pomoci mezi městem Havlíčkův Brod a Potravinovou bankou Vysočina, z.s.     

č. 347    Žádost Benediktu, z.s. o souhlas s rozšířením kapacity sociální služby chráněné bydlení              

č. 383    Žádost spolku Lyžař Havlíčkův Brod  - úhrada lyžařského výcviku v areálu na Vysoké     

                12. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 351    Žádost o finanční dar - Linka bezpečí, z. s.          

č. 352    Žádost o finanční dar - oddíl Okinawa Karate a Kobudo HB         

č. 353    Žádost o finanční dar - student 3. ročníku SZŠ a VOSŽ   

č. 354    Schválení zápisu do kroniky       

                13. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 386    Fond Vysočiny - Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce "Kompostéry plus"       

č. 387    Rozpočtové opatření č. 6/OŘP 

č. 388    Fond Vysočiny 2017 - Památkově chráněná území 2017 - Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce "Oprava fasáda ZŠ Štáflova"        

č. 389    Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina - Podpora TIC v Kraji Vysočina     

č. 390    Fond Vysočiny 2017 - Cyklodoprava a cykloturistika 2017 - Smlouvy o poskytnutí dotace na reaklizace akce "Studie Cyklostezka Okrouhlice-Havlíčkův Brod - Přibyslav" a "Oprava povrchu cyklostezky podél řeky Sázavy, od KD Ostrov k mostu u Billy" 

č. 391    Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu " Elektronizace vnitřních procesů na MěÚ Havlíčkův Brod" - výzva č. 28 - IROP           

č. 392    Podání žádosti o dotaci a udělení plné moci k projektu "Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa"         

                14. Podklady odboru rozvoje města      

č. 327    Oprava a odbahnění rybníku v Herlifech             

č. 331    Vodovod Jilemník - smlouva ČEZ            

č. 333    Souhlas se záměrem zřízení oplocení na pozemku p.č. 752/6 k.ú. Havlíčkův Brod           

č. 334    Revitalizace parku Budoucnost - 1.etapa            

č. 337    Parkoviště na pozemku parc.č. 752/34 

č. 341    Autobusový terminál - doplnění vybavenosti a služeb autobusového terminálu pro osoby se zrakovým postižením               

č. 342    Omezení přístupu k provozovně z důvodu opravy komunikace               

č. 343    Žádost o rozšíření parkovacích míst a revitalizaci zeleně              

č. 344    Žádost o povolení zvlášťního užívání komunikace           

č. 345    Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace           

č. 348    Oprava parkovacích míst před kulturním domem ve Šmolovech             

č. 349    Mateřská škola Korálky č.p. 191 - oprava soklu, doplnění osvětlení        

č. 350    Napojení kasáren letiště            

č. 355    Žádost o uvedení polní cesty do původního stavu          

č. 356    Mírová ulice - opěrná zeď          

č. 360    Oprava střechy staré radnice - zadání zakázky  

č. 372    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 384    Zahrada smyslového vnímání - dokončení         

                15. Podklady ekonomického odboru    

č. 373    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 374    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2613/12, Reynkova, Havlíčkův Brod   

č. 375    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/50, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 376    Prodoužení nájemní smlouvy - byt č. 3241/73, Na Výšině, Havlíčkův Brod          

č. 377    Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/27, Bělohradská, Havlíčkův Brod     

č. 378    Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2612/4, Reynkova, Havlíčkův Brod            

č. 379    Pacht zemědělských pozemků v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - Šmolovy-Dolík        

č. 380    Charitativní akce Každý krok pomáhá - park Budoucnost            

č. 381    Reko MS Havlíčkův Brod - Stamicova - věcné břemeno

č. 382    Mírovka, p. M., kabelové vedení nn – věcné břemeno

                16. Městské divadlo a kino Ostrov         

č. 393    Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti Kulturní dům „Ostrov“, s.r.o. za rok 2016     

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 12.5.2017 / 12.5.2017