Program jednání rady města dne 13. 3. 2017Program jednání rady města dne 13.3.2017

 

                1. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 173    Dodatek č. I ceníku výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - školní rok 2016/2017               

č. 174    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

                2. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 166    ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech - informace o projektu z OP VVV 

                3. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 169    Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech v ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240           

č. 180    Dodatek č. 1 Darovací smlouvy č. 3/2016             

                4. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 199    Informace o 7. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.            

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 203    Pronájem restaurace areálu veřejného koupaliště ul. Chotěbořská, Havlíčkův Brod      

č. 204    Úprava vstupního systému veřejného koupaliště          

č. 205    Zahrada 2017    

č. 206    Posouzení bezpečnosti stromů               

č. 207    Opravy mostů  

č. 209    Žádost o výpůjčku zimního stadionu – akce „ Bláznivý víkend fest“        

                6. Podklady likvidační komise   

č. 197    Likvidace majetku          

č. 198    Přehled projednaných návrhů na likvidaci majetku v roce 2016               

                7. Podklady odboru dopravy     

č. 182    Dopravní obslužnost - dodatek smlouvy             

                8. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 200    Plná moc - IROP výzva č. 9 Územní studie           

č. 201    Program regenerace městské památkové zóny na rok 2017 - finanční podíl města na obnově památek              

č. 202    Rozpočtové opatření č. 1            

                9. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 170    Obnova vozového parku            

č. 171    Žádosti o spolupráci od Urban Art Festivalu       

č. 195    Vyhodnocení plnění koncepce kultury za rok 2016         

č. 208    Žádost o finanční dar    

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 164    Sídliště Pražská 2753-5, odborný posudek          

č. 165    Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod - smlouva o dílo, zadavatel       

č. 167    Obnova majetku města              

č. 168    Havlíčkova, Jahodová - zadání projektové dokumentace            

č. 172    Žádost o vyjádření k připravované stavbě, Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav- Pohled   

č. 175    Odvodnění Brixenská   

č. 176    Rekonstrukce Štáflova 

č. 178    Rekonstrukce Konečná - zadání zakázky             

č. 179    Rekonstrukce veřejného osvětlení podchodu pod ČD ul. Čechova - smlouva SŽDC        

č. 181    Cyklostezky - smlouva o výpůjčce          

č. 192    Oprava okružní křižovatka, Nádražní     

č. 193    Žádost o souhlas s realizací stavby         

č. 194    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 183    Veřejné obchodní soutěže - pronájem prostor sloužících podnikání     

č. 184    Ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - čp. 91, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod              

č. 185    Žádost o snížení nájemného v KD Suchá             

č. 186    Žádost o snížení nájemného v KD Mírovka        

č. 187    Pronájem částí pozemků č. 930/31, 752/96, 752/11 a 752/97 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pražská      

č. 188    Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět Havlíčkův Brod  

č. 189    REKO MS Havlíčkův Brod - Svatovojtěšská + 1 - věcné břemeno             

č. 190    Pávov, kabel NN, p.č. 45/3 - věcné břemeno    

č. 191    H.Brod, f. RUMPOLD - RCHZ, úprava vedení vn - věcné břemeno           

                12. Podklady člena rady města 

č. 196    Středověké slavnosti 1. dubna v partnerském městě Brielle     

                13. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 177    Vytvoření pracovního místa - veřejně prospěšné práce, prevence kriminality  

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 10.3.2017 / 10.3.2017