Program jednání rady města dne 12. 3. 2018Program jednání rady města dne 12.3.2018

 

                1. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 149    Bezúplatný pronájem divadelního sálu - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod 

                2. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 152    Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240    

                3. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 147    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004          

                4. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 160    Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku)             

č. 161    Nájemní smlouva kadeřnictví   

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 140    Farmářské trhy Koudelův talíř 2018       

č. 169    Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod – vybavení sběrného dvora   

                6. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 154    Podpis Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci:Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech         

č. 155    Realizace projektu Tvorba strategických dokumentů    

č. 156    Informování o projektech v realizaci     

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 170    Žádost Krajského úřadu Kraje Vysočina - nominace zástupce města do konkursní komise         

č. 171    Smlouva mezi Oblastní charitou Havlíčkův Brod a městem Havlíčkův Brod - spolupořádání festivalu sociálních služeb "Bez bariér jsme si blíž 2018"    

č. 175    Spišské sportovní hry 2018        

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 141    Kaple modrého oka - text          

č. 142    Separační stání

č. 143    Přístupový chodník k čp. 1203,1204 - žádost o úhradu nákladů 

č. 150    Komise rady města pro přípravu, zpracování a realizaci "Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod"              

č. 151    Šmolovy čp. 176 - úprava suterenu        

č. 153    Doplnění herních prvků školních zahrad              

č. 157    ZEFY Centrum Nuselská - projektová dokumentace      

č. 172    Rekonstrukce letního koupaliště            

č. 173    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 174    Venkovní parkurové hřiště        

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 144    Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/6, U Kasáren, Havlíčkův Brod    

č. 145    Změna nájemní smlouvy - byt č. 2781/14, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod         

č. 146    Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/1, U Kasáren, Havlíčkův Brod    

č. 148    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2382/8, Brigádnická, Havlíčkův Brod  

č. 162    Delegace vyhrazené pravomoci rady obce - prodlužování nájemních smluv - byty         

č. 163    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - čp. 188, B. Němcové, Havlíčkův Brod 

č. 164    H.Brod – Žižkov, f. PD Real, kabel. vedení nn - věcné břemeno               

č. 165    Pronájem částí pozemků č. 1040/5 a 1040/1, v katastrálním území Mírovka       

č. 166    Veřejná obchodní soutěž - pacht pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod a Termesivy  

č. 167    Výpůjčka části pozemku č. 162/42 v k.ú. Poděbaby - letiště       

č. 168    Vyčíslení nákladů na překládku VTA budky - Smetanovo náměstí           

                10. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 158    Pověření živnostenského úřadu k projednávání přestupků       

č. 159    Navýšení počtu zaměstnanců - odbor rozvoje města, úsek územního plánování            

S pozdravem

                                                                      Mgr. Jan Tecl, MBA, v.  r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 9.3.2018 / 9.3.2018