Program jednání rady města 9. 3. 2020Pozvánka na jednání rady města, které se uskuteční v pondělí dne 9.3.2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 172    Zápis z jednání DR Městského divadla a kina Ostrov z 24. 2. 2020            

                2. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 159    Informace o 5. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.            

č. 160    Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 141    Zapůjčení areálu Plovárenská - „Běh mezi stromy“        

č. 145    Malý folklórní festival – žádost Kalamajka          

č. 154    Žádost o dotaci na projekt v programu „Hospodaření v lesích 2020“      

                4. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 157    Podání žádosti a schválení plné moci k administraci projektu "Oprava chodníků – ul. Kokořínská a Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod"              

                5. Podklady oddělení informatiky           

č. 158    Smlouva o centralizovaném zadávání   

                6. Podklady odboru životního prostředí              

č. 150    Povolení parkování - chovatelská přehlídka trofejí         

č. 155    Vyjádření města jako účastníka řízení ke 3. doplnění žádosti k 15. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž" - reakce na sdělení provozovatele           

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 173    Žádost o vyjádření obce - ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.       

č. 174    Žádost o vyjádření obce - Oblastní charita Havlíčkův Brod          

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 167    Žádost o finanční dar -  Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, z.s.            

č. 169    Žádost o finanční dar - Klub stomiků H. B. ILCO, z. s.      

č. 170    Žádost o finanční dar  - ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s.   

č. 171    Žádost o podporu - street food festival               

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 143    Doprava v klidu ul. Ledečská, Havl.Brod - vyhodnocení

č. 144    Žádost o o rekonstrukci místní komunikace a prostoru separačního stání           

č. 146    Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova - vyhodnocení            

č. 147    Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství - přeložka podzemního kabelového vedení ČEZ               

č. 148    Dohoda o ukončení smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení elektřiny k distribuční soustavě        

č. 149    Osadní výbory - údržba nemovitého majetku  

č. 151    Cyklostezka Havlíčkův Brod - Perknov  

č. 152    Veřejné osvětlení Herlify           

č. 153    Svatý Kříž - odvodnění, oplocení u autobusové zastávky            

č. 156    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 161    Sociální byty č. 3504/1 a 3504/6, U Kasáren, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení         

č. 162    Obnova nájemního vztahu - byt č. 3241/54, Na Výšině, Havlíčkův Brod

č. 163    Nebytové prostory - přehled nájemních smluv a úprava nájemného   

č. 164    Pronájem části pozemku č. 2643 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Humpolecká         

č. 165    Změna pachtovní smlouvy č. EK 144/2018/Trt - Zemědělské družstvo Maleč     

č. 166    Smlouva zakládajícího právo provést stavbu - jihovýchodní obchvat     

č. 168    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/45, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

                11. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 142    Veřejně prospěšné práce - asistenti prevence kriminality          

č. 175    Doplatek prémie jednateli Teplo HB, s.r.o.        

č. 176    Jmenování pracovní skupiny pro využití budovy bývalé Obchodní akademie    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 6.3.2020 / 6.3.2020