Program jednání rady města 8. 10. 2018Program jednání rady města dne 8.10.2018

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 692    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady ředitelů školských PO          

č. 665    Investiční a odpisové plány na rok 2019 školských příspěvkových organizací      

č. 674    Příprava návrhu rozpočtu 2019 - navrhované limity na nové činnosti a akce - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a AZ CENTRUM Havlíčkův Brod          

                3. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 685    Plán investic PO SSM HB na rok 2019     

č. 686    Odpisový plán PO SSM HB na rok 2019 

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 678    Posílení těžby v městských lesích           

č. 679    Změna č. 3 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2018         

                5. Podklady Městské policie      

č. 666    Revokace usnesení Rady města č 23/18 - ukazatel hospodaření městské policie             

č. 669    Výjimka ze zásad – nový kamerový bod MKS – Smetanovo náměstí     

                6. Podklady oddělení informatiky           

č. 667    Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů           

                7. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 687    Rozpočtové opatření č.3_2018 

č. 688    Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod- "Studie protierozních opatření"  

č. 689    Plán přípravy a realizace podporovaných projektů na rok 2019

                8. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 680    Limity výdajů a příspěvků na opravy a technické zhodnocení školských budov  - rok 2019          

č. 681    ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - kapacita školní družiny         

č. 682    Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2018               

č. 690    Projekt "Děti do bruslí"               

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 668    Plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města      

č. 675    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 676    Rekonstrukce ul. Nad Skalkou  

č. 677    Vybavení pro osadní výbor Termesivy 

č. 683    Revitalizace parku Budoucnost - užívání travnatých ploch          

č. 684    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 670    Pronájem bytu č. 1128/27, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod - revokace            

č. 671    Změna nájemce - byt č. 1128/39, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod      

č. 672    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 673    Žádost o souhlas s podnájmem v čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod   

                11. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 691    Dočasné navýšení počtu pracovníků MěÚ - oddělení řízení projektů    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 5.10.2018 / 5.10.2018