Program jednání rady města 5. 8. 2019Program rady města dne 5.8.2019

 

                1. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 509    Rozpočtová opatření OŘP č. 4/2019       

                2. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 504    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560         

                3. Podklady Základní školy  Konečná     

č. 501    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884       

                4. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 498    Organizační řád příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240         

č. 499    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240       

                5. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 500    Ceník výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - školní rok 2019/2020   

                6. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 520    Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku)             

                7. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 510    Investice spol. Teplo HB s.r.o.  

                8. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 512    Žádost o prodloužení splatnosti nájemného – Lyžař Havlíčkův Brod, z.s.             

č. 513    Úprava ceníku výkonů v hlavní činnosti TSHB    

č. 521    Generel veřejného osvětlení města     

č. 525    Postoupení smlouvy o nájmu ploch pro umístění reklam na zimním stadionu   

                9. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 511    Žádost o spolupráci na 7. ročníku Havlíčkobrodského půlmaratonu       

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 502    Žádost o potvrzení partnerství pro zřízení dětské skupiny Brodští broučci          

č. 503    Prošetření stížnosti na příspěvkovou organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884  

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 493    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 494    Rozšíření zpevněné plochy u čp. 3017, 3018      

č. 495    Zrušení přejezdu P3766              

č. 496    Rekonstrukce Občinská - oplocení         

č. 497    Územní řízení   

č. 514    Stavební úpravy části Havlíčkovy ulice, Havl. Brod – přeložka zařízení ČEZ           

č. 515    Rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul. Štáflova, II. Etapa, Havlíčkův Brod           

č. 516    Rekonstrukce terasy v MŠ Na Svahu č.p. 3049, Havlíčkův Brod - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 517    Rekonstrukce lávky přes Šlapanku v ul. Mírová, Havlíčkův Brod - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti               

č. 518    „II/150 Havlíčkův Brod ul. Žižkova a ul. Dolní – veřejné osvětlení“           

č. 519    Úprava sociálního zázemí u šatny staré tělocvičny v ZŠ Sady. Dodatek ke smlouvě o dílo.           

                12. Podklady ekonomického odboru    

č. 505    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/24, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 506    Zvýšení ceny za pacht pozemků určených k zemědělským účelům        

č. 507    Pojistná smlouva č. 8602970895 - Základní škola Nuselská, přírodovědné centrum         

č. 508    Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření - prodloužení - dodatek č. 3 -- na období 2019 - 2020   

č. 522    Pronájem části pozemku č. 1883/3 v k.ú. Havlíčků Brod - ulice Bělohradská       

č. 523    Užívání objektu č.p. 4288 v parku Budoucnost 

                13. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 524    Nominace členů komisí Svazu města a obcí ČR 

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 2.8.2019 / 2.8.2019