Program jednání rady města 30. 5. 2022Program jednání rady města dne 30.5.2022

 

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 115    Stanovení úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod - školní rok 2022/2023 

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 297    Neúčelový finanční dar

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 273    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod      

č. 281    Žádost o zvýšení kapacity - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Zahradnického 2867             

                4. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 61       Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - letní prázdniny 2022

č. 99       Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání na školní rok 2022/2023 - školní družiny, školní kluby  

č. 271    Úplata za předškolní vzdělávání v mateřských školách - školní rok 2022/2023    

č. 280    Průběžné výsledky zápisu do mateřských škol - školní rok 2022/2023   

                5. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 272    Změna č. 1 investičního plánu na rok 2022 a žádost o použití Investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560       

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 282    Žádost souboru FS Kalamajka o poskytnutí součinnosti v souvislosti s pořádáním Malého folklorního festivalu dne 11. června 2022               

č. 283    Žádost TJ Sokol Mírovka o bezplatné zapůjčení mobilní tribuny               

č. 287    Schválení doložky vyšší moci     

                7. Podklady odboru životního prostředí              

č. 274    Aktualizace smlouvy s ELEKTROWIN, a. s. na bezplatný pronájem a vývoz WINTEJNERŮ (specializované velkoobjemové kontejnery)    

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 288    Petice za vybudování chodníku v ul. Pod Letištěm         

č. 289    Žádost o finanční dar - záchranná Stanice Pavlov, o.p.s.              

č. 290    Aktualizovaný provozní řád tribuny na Havlíčkově náměstí        

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 270    Smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování Lunetových obrazů 2022 

č. 277    Smlouva o poskytnutí dotace - Cyklodoprava a cykloturistika 2022         

č. 278    Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech               

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 275    Revitalizace veřejného prostranství Masarykova - Pražská        

č. 276    Rekonstrukce mostu HB-X09 přes Břevnický potok - služebnost  a nájem pozemku dotčeného stavbou            

č. 279    Rekonstrukce Havlíčkovy ulice – úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod

č. 284    Zbožice - herní prvek    

č. 285    Oprava komunikace ul. Dvořácká           

č. 286    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 293    Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného     

č. 294    Změna Směrnice pro evidenci a odepisování dlouhodobého majetku v účetní jednotce město Havlíčkův Brod QS 55-22, Změna Směrnice o vzniku, oběhu a evidenci účetních dokladů v účetní jednotce město Havlíčkův Brod č. QS 55-17               

č. 295    Prodloužení smlouvy o ubytování - uprchlíci Ukrajina   

                12. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 269    Mimořádná odměna řditele ZŠ Wolkerova        

č. 291    Odměna zástupci ředitele TSHB pověřenému řízením organizace          

č. 292    Platový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod           

                13. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 296    Program jednání červnového zastupitelstva města       

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 27.5.2022 / 27.5.2022