Program jednání rady města 3. 4. 2018Program jednání rady města dne 3.4.2018

 

                1. Podklady ředitelů školských PO          

č. 215    Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2018/2019 

                2. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 223    Likvidace dlouhodobého majetku společnosti Teplo HB s.r.o.  

č. 224    Investice spol. Teplo HB s.r.o. – MaR kotelny a stanic Smetanovo nám. 1867    

                3. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 220    Použití ceníku doplňkové činnosti pro služby poskytované organizacím zřízeným městem        

č. 221    Žádost TJ Jiskra – demontáž nafukovací tenisové haly  

                4. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 219    Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace - Výstavba Vodovod Jilemník I. a II.etapa- zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina               

č. 227    Návrh smlouvy na administraci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. s firmou eNovation s.r.o.           

                5. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 225    Finanční dar - Majáles 2018       

č. 226    Schválení zápisu do kroniky       

                6. Podklady odboru rozvoje města        

č. 218    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 222    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 234    Dopravně technické posouzení komunikací Wolkerova, U Rybníčku a Zahradnického  

č. 235    Rekonstrukce ul. Spojovací       

                7. Podklady ekonomického odboru       

č. 228    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 229    Úprava veřejného osvětlení ulice Ledečská, Havlíčkův Brod - věcné břemeno 

č. 230    H.Brod, f. BT Stavby, přeložka vedení knn - věcné břemeno     

č. 231    Herlify, kabelové vedení nn - věcné břemeno 

č. 232    Pronájem části pozemku č. 2536 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Žabincem

č. 233    Veřejná obchodní soutěž - pacht pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod a Termesivy  

č. 236    Informace o průběhu jednání ve věci nabytí pozemků - Ledečská, Masarykova              

                8. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 237    Program jednání dubnového zastupitelstva města        

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 29.3.2018 / 29.3.2018