Program jednání rady města 29. 11. 2021Program jednání rady města 29.11.2021

 

                1. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 569    Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských  ZŠ - vánoční prázdniny 2021        

č. 571    Omezení  a přerušení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách - rok 2021     

                2. Podklady Základní školy a Mateřské školy Konečná  

č. 584    Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - zvýšení příspěvku zřizovatele na jednorázové vybavení pro ŠJ MŠ Havlíčkův Brod, U Školy 4342   

                3. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 596    Dodatek č. I ceníku výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - školní rok 2021/2022               

č. 597    Aktualizace Organizačního řádu příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času               

                4. Městské divadlo a kino Ostrov            

č. 575    Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle           

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 580    Výlep plakátů v MHD – tříkrálová sbírka              

č. 581    Oblastní charita Havlíčkův Brod– Svatomartinský průvod            

č. 582    Dodatek kupní smlouvy              

č. 583    Dílčí změny MHD  a úprava jízdních řádů od 12.12.2021

                6. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 601    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis -- mycí stroj

č. 602    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - kotel ELF   

č. 603    Návrh na likvidaci majetku s hodnotou nad 100 tis - osobní automobil Š Octavia             

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 556    Aktualizace Provozního řádu nouzového přístřeší pro osoby bez domova - v nepříznivých klimatických podmínkách               

č. 604    Žádost o vydání stanoviska -  soukromá Základní škola EQ          

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 594    Žádost OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD o bezplatnou výpůjčku předsálí pro uspořádání výstavy patchworku a pedigu 

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 570    Administrace projektů podpořených Evropskou unií    

č. 572    Rozpočtové opatření OŘP  2/2021          

č. 573    Projekt Podpora vzdělávání - Mistní akční plán  ORP Havlíčkův Brod III 

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 568    Žádost o umístění přejezdného prahu v ulici Dlouhá     

č. 574    Vodovod Klanečná - dohoda vlastníků provozně souvisejících objektů

č. 576    Parkoviště u Krajské knihovny - údržba zeleně

č. 577    Oprava lesní cesty Mírovka       

č. 579    Zadání projektové dokumentace Světelné signalizační zařízení severovýchodní obchvat           

č. 585    Oprava exteriérových schodišť Na Spravedlnosti - změna termínu realizace     

č. 586    Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina  

č. 590    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 598    Oprava komunikace ul. Dvořácká, rekonstrukce vodovodu, Havlíčkův Brod - vyhodnocení veřejné zakázky      

č. 599    Oprava cesty Vlkovsko

č. 600    Demolice objektu čp. 2583        

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 587    Změna nájemní smlouvy - byt č. 813/2, Žižkova, Havlíčkův Brod              

č. 588    Veřejná soutěž na pronájem volných bytů nejvyšší nabídce smluvního nájemného     

č. 589    Umístění stanového přístřešku v parku Budoucnost     

č. 592    Dodatek č.1 ke Smlouvě o převodu investorství - Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.  

č. 595    Rozpočtové opatření EO             

                12. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 578    Úprava mzdy a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.           

č. 591    Odměny ředitelů příspěvkových organizací, jednatele MDaK s.r.o. a prémie jednatele Teplo HB, s.r.o.              

č. 593    Směrnice EP a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.           

                13. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 605    Program jednání prosincového zastupitelstva města    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 26.11.2021 / 26.11.2021