Program jednání rady města 29. 10. 2019Pozvánka na jednání rady města, které se uskuteční v úterý dne 29.10.2019 od 9.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 690    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 686    Dodatek č. 1 Investičního plánu 2019 příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času               

                3. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 673    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině – ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004             

                4. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 663    Revokace části usnesení rady města - rozpis schváleného rozpočtu 2019 -  použití finančního limitu na účelově určené opravy a udržování - MŠ Korálky             

č. 669    Žádost MŠ Domeček Havlíčkův Brod - zajištění stravování          

                5. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 687    Věcný dar          

č. 688    Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)             

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 675    Operační plán zimní údržby 2019            

č. 676    Oblastní charita Havlíčkův Brod - Mateřské centrum Zvoneček– lampionový průvod    

                7. Podklady odboru dopravy     

č. 678    Žádost oblastní charity Havlíčkův Brod 

                8. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 691    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - pánev smažící     

č. 692    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - myčka    

č. 693    Likvidace majetku města s hodnotou nad 100 tis. Kč - třídič kompostu 

                9. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 679    Žádost o výpůjčku vestbulu Staré radnice pro konání výstavy v termínu od 19. 11. do 29. 11. 2019         

                10. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 668    Podání žádosti o dotaci - Multifunkční učebna - ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004            

č. 689    Rozpočtová opatření OŘP 6/2019           

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 665    Krajská knihovna Vysočiny - návrh dodatku smlouvy o dílo        

č. 670    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 671    Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná - zadání zakázky

č. 672    Zázemí hřbitova - připojení elektrické energie 

č. 674    Vodovod a kanalizace Novotnův Dvůr - služebnost Ředitelství silnic a dálnic     

č. 677    Žádost o úpravu nebo zhotovení chodníku v ulici Husitská         

č. 694    Územní řízení   

                12. Podklady ekonomického odboru    

č. 680    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 681    Pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/91, 78 a 55, Na Výšině, Havlíčkův Brod   

č. 682    Smlouva o nájmu majetku - pozemek č. 180/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Štáflova      

č. 683    Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. EK 764/2014/Hol - pozemky stč. 20 a č. 554, oba v k.ú. Jilemník 

č. 684    Informace – zahájení řízení o přestupku – městské lesy             

č. 685    Žádost o trvalé snížení nájemného        

č. 695    Žádost o pronájem objektu a okolí čp. 4288 v parku Budoucnost            

                13. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 660    Rozvojový program MŠMT ČR „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 25.10.2019 / 25.10.2019