Program jednání rady města 27. 11. 2017Program rady města 27.11.2017

 

                1. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 828    Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách    

č. 845    Darovací smlouva - věcný dar  - příspěvková organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod              

                2. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 860    Aktualizace odpisového plánu nemovitého a movitého majetku 2017 a 2018 - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod 

                3. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 859    Aktualizace odpisového plánu 2017 a 2018 - movitý majetek - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-Středisko volného času               

                4. Podklady Základní školy Konečná      

č. 832    Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 - zápis nového oboru vzdělání     

                5. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 873    Revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ Štáflova

                6. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 846    Žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova - zvýšení nejvyššího počtu žáků ŠD v rejstříku škol a školských zařízení          

                7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 835    Žádost o povolení reklamních poutačů – restaurace zimního stadionu 

č. 870    Posílení kalamitní těžby              

                8. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 861    Změna závazného ukazatele hospodaření PO SSM HB pro rok 2017      

č. 862    Informace PO o odchylce plánovaných výnosů za rok 2017 ke dni 31.10.2017    

č. 863    Kupní smlouva (prodej přebytečného majetku)             

                9. Podklady odboru dopravy     

č. 842    Ostatní dopravní obslužnost - dodatky smluv   

č. 847    Linka Havlíčkův Brod - Jihlava    

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 877    Kritéria přijetí do Komunitního domu seniorů  

                11. Podklady útvaru vnitřního auditu    

č. 857    Provedené následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací            

                12. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 874    Podání žádosti o dotaci na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018        

č. 875    Udělení moci k podání žádosti do výzvy č.51 Mgr.Petře Stránské           

č. 876    Místní akční plány vzdělávání II - zahájení jednání o spolupráci s MAS Královská stezka               

                13. Podklady odboru životního prostředí            

č. 871    Pacht rybníka parc. č. 12 v k. ú. Jilemník              

č. 872    Pacht rybníka parc. č. 631 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu        

č. 878    Výběrové řízení na zhotovitele LHO Havlíčkův Brod a Habry      

                14. Podklady odboru rozvoje města      

č. 833    Revitalizace parku Budoucnost - zadávací řízení              

č. 834    Žádost o zadláždění části pozemku parc.č. 1753/81 k.ú.Havlíčkův Brod 

č. 836    Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě - zadávací řízení              

č. 837    Samostatný sjezd na pozemek p. č. 1725/2 a 232, Havlíčkův Brod           

č. 838    Autobusová zastávka na silnici I/34        

č. 839    Rybník Občiny - dohoda o náhradě škody          

č. 840    Chata Zdobnice - rekonstrukce elektroinstalace             

č. 841    Venkovní parkurové hřiště        

č. 843    Souhlas obce s výstavbou komunitního domu 

č. 844    Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. ORM/107/2017, 731/2017         

č. 865    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 869    Dodatek ke SOD č.230/17/40 - Zhotovení nové vodovodní přípojky do domu č.p. 2780,Pražská ul. Havlíčkův Brod               

č. 879    Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských - dohoda o zániku závazku               

č. 880    Rekonstrukce Mírové - smlouva o převodu investorství             

                15. Podklady ekonomického odboru    

č. 867    Rozpočtové opatření EO - 11/2017         

č. 848    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 849    Pronájem sociálního bytu - byt č. 2577/4, Reynkova, Havlíčkův Brod     

č. 850    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/54, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 851    Žádost o možnost odebrání pečovatelské služby v následujícím období - byt č. 3241/43, Na Výšině, Havlíčkův Brod               

č. 854    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod

č. 852    Šmolovy, úprava kabel. vedení nn - věcné břemeno    

č. 853    Herlify u H.B., kabel. vedení nn - věcné břemeno          

č. 855    Smlouva zakládající právo provést stavbu - I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat        

č. 856    Žádost SH ČMS - SDH Mírovka  

č. 858    Žádost o pronájem čp. 8, Veselice         

                16. Podklady člena rady města 

č. 866    Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle           

                17. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 864    Odměny ředitelů příspěvkových organizací a obchodních společností  

                18. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 868    Záštita města Havlíčkův Brod    

č. 881    Program jednání prosincového zastupitelstva města    

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 24.11.2017 / 24.11.2017