Program jednání rady města 26. 8. 2019Program jednání rady města dne 26.8.2019

 

                1. Podklady odboru životního prostředí              

č. 556    Jednací řád a statut povodňové komise ORP Havlíčkův Brod     

                2. Podklady ředitelů školských PO          

č. 535    Informace školských příspěvkových organizací o plnění rozpočtů roku 2019      

                3. Podklady Základní školy Štáflova        

č. 543    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004          

                4. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 528    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941        

                5. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 530    Investice spol. Teplo HB s.r.o.  

                6. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 529    Aktualizovaný rozpočet PO SSM HB na rok 2019              

č. 536    Aktualizovaný plán investic PO SSM HB na rok 2019       

č. 537    Kupní smlouvy (prodej přebytečného majetku)             

č. 538    Věcný dar          

                7. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 553    Úprava nájemních smluv s BK Havlíčkův Brod   

č. 554    Úprava jízdních řádů MHD         

č. 555    Kontejner na odpad – žádost Mikeš HB z.s.       

                8. Podklady odboru dopravy     

č. 545    Dopravní značení P.F.Ledvinky a Burešova        

                9. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 552    WC karta            

č. 558    Žádost o finanční podporu na provoz Poradny Mezi stromy, z.s.             

                10. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 541    Žádost o bezplatný pronájem vestibulu staré radnice  

č. 547    Žádost MŠ Korálky o bezplatnou výpůjčku salonku staré radnice            

                11. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 550    Den bez aut      

č. 551    Rozpočtová opatření OŘP 05/2019         

                12. Podklady odboru rozvoje města      

č. 531    Přejezd P3766  

č. 532    Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod               

č. 533    Žádost o zřízení přechodu pro chodce  

č. 534    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 539    Odstranění skládky zeminy Rozkošská 

č. 540    Patrové parkoviště Výšina         

č. 542    Chodník Perknov - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene     

č. 544    Veřejné osvětlení Baštínov - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

č. 546    Územní řízení   

č. 559    Rekonstrukce MK ul. Občinská

č. 560    Navrhované úpravy u autobusového zálivu ve Svatém Kříži      

                13. Podklady ekonomického odboru    

č. 548    Pronájem části pozemku č. 690/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - Za Hrnčírnou               

č. 549    Prodloužení souhlasu s užíváním veřejného prostranství - Projekt "PLETENÁ STEZKA" - Spolek Epigram             

č. 557    Výpůjčka pozemků č. 1883/4 v k.ú. Havlíčkův Brod        

                14. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 561    Program jednání zářijového zastupitelstva města          

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 23.8.2019 / 23.8.2019