Program jednání rady města 26. 3. 2018Program jednání rady města 26.3.2018

 

                1. Podklady ekonomického odboru       

č. 184    Vybrané org.složky města a zřizované PO - vyhodnocení ukazatelů hospodaření a schválení účetní závěrky PO 2017, zprávy o hospodaření a rozdělení hosp. výsledku PO za r. 2017               

                2. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 177    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

č. 179    Dodatky smluv - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

                3. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 178    Aktualizace č. I odpisového plánu movitého majetku - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240           

                4. Podklady Základní školy Konečná      

č. 187    Darovací smlouva č. 1/2018 - Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884         

                5. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 176    Aktualizace č. I odpisového plánu movitého majetku - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560             

                6. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 188    Veřejná zakázka na dodávku sdružených služeb zemního plynu pro období od 1.1.2019 do 31.12.2020

                7. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 207    Zásady k provádění účetních odpisů dlouhodobého majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu           

č. 208    Spolupráce PO SSMHB a společností Potravinová banka Vysočina, z.s. Ledeč nad Sázavou        

                8. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 185    Zahrada 2018    

č. 186    Mezinárodní den Romů              

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 216    Uzavření smlouvy s firmou eNovation na službu kompletního zpracování výběrových řízení dle zákona             

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 192    Kritéria přijetí do Komunitního domu seniorů Havlíčkův Brod   

                11. Podklady odboru životního prostředí            

č. 209    Povolení parkování - chovatelská přehlídka trofejí         

                12. Podklady odboru evidence obyvatel a matrik           

č. 212    Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přestupkové agendy             

č. 213    Ošatné

                13. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 200    Finanční dar - 100 let házené    

č. 201    Finanční dar - mezinárodní lyžařské závody       

č. 203    Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2017       

                14. Podklady odboru rozvoje města      

č. 180    Rekonstrukce opěrné zdi u kostela Sv. Trojice 

č. 181    Žádost o souhlas vlastníka s umístěním stavby, inženýrských sítí - Samoobslužná bezkontaktní automyčka       

č. 182    Domov pro seniory, úprava kuchyně - výběr zhotovitele            

č. 183    Veřejné osvětlení 2018 – Jeronýmova a Roháče z Dubé, Mírovka, Svatý Kříž, Termesivy, Zbožice, vyhodnocení zakázky               

č. 190    OSBD Havlíčkův Brod - Vyjádření k možnosti rozšíření plochy před garážemi     

č. 191    Žádost o opravu komunikace ve Svatém Kříži   

č. 193    Žádost o rekonstrukci chodníku u čp. 2959         

č. 194    Žádost o úpravu pozemku v ulici u Sv. Jána        

č. 199    Vodovod U Školy - souhlas s provedením stavby            

č. 210    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 214    Vodovod Jilemník          

                15. Podklady ekonomického odboru    

č. 195    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/61, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 196    Žádost o přidělení bytu - byt č. 2613/1, Reynkova, Havlíčkův Brod          

č. 197    Občiny u H. B., kabel. vedení nn - věcné břemeno         

č. 198    Rekonstrukce napájecího el. kabelu pro vodojem Zbožice - věcné břemeno    

č. 204    Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení, staveb pro reklamu a reklamy - vitríny City-light              

č. 205    Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. OSM 257/2010/Šim - reklamní zařízení společnosti Rengl, s.r.o.        

č. 206    Rozpočtová opatření EO - 03/2018         

č. 211    Střet zájmů v ulici Štáflova - odstranění dřeviny              

č. 217    Havlíčkovo náměstí - změna provozní doby zpoplatněného parkování 

                16. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 189    Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)         

 S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 23.3.2018 / 23.3.2018