Program jednání rady města 26. 11. 2018Program jednání rady města dne 26.11.2018

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 813    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 776    Omezení provozu mateřských škol o vánočních prázdninách - rok 2018               

                3. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 803    Finanční dar      

č. 804    Věcný dar          

č. 805    Sazebník úhrad hlavní činnosti PO SSM HB         

                4. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 793    Stanovisko k záměru zřízení pobočky soukromé školské právnické osoby          

                5. Podklady odboru životního prostředí              

č. 809    Pověření místostarosty k jednání za město v projektu "Analýza rizik starých ekologických zátěží Zetor a Cihlář v katastru města HB"       

č. 810    Pracovní skupina pro přípravu a realizaci Plánu odpadového hospodářství města (POH)             

                6. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 794    Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod- "Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy"               

č. 795    Vratka části poskytnuté dotace - Vodovod Jilemník      

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 800    Redakční rada Havlíčkobrodských listů 

č. 801    Darování vánočního stromu partnerskému městu Brielle           

č. 802    Žádost o prodloužení termínu pro dosažení stanoveného účelu - čerpání individuální investiční dotace schválené pro rok 2018 – Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod

                8. Podklady odboru rozvoje města        

č. 775    Doprava v klidu ul. Ledečská - smlouva opravňující provést stavbu        

č. 777    Odvodnění Humpolecké ulice  

č. 778    Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce - vyhodnocení veřejné zakázky        

č. 779    Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovského, Polní, Havlíčkův Brod - návrh na uzavření dodatku č.3       

č. 780    Žádost o úpravu veřejného prostranství u čp. 3613       

č. 781    Parkování u plaveckého bazénu             

č. 782    MŠ Nad Tratí - zřízení zábradlí  

č. 783    Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství - rozpracované záměry     

č. 784    Rekonstrukce Základní školy Nuselská 

č. 786    Parkoviště u hřbitova s květinkou          

č. 806    Kuchyně v Domově pro seniory              

č. 807    Obytná zóna Rozkoš - smouva o zřízení služebnosti      

č. 808    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 811    Cyklostezka Ledečská  

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 787    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/2, Na Výšině, Havlíčkův Brod      

č. 788    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/71, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 789    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/32, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod       

č. 790    Veřejná obchodní soutěž - čp. 1128, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod               

č. 791    Pronájem části pozemku č. 628/121 v k.ú. Havlíčkův Brod - Ledečská    

č. 792    Výpůjčka hrobu kongregace Šedých sester sv. Františka - hřbitov sv. Vojtěcha               

č. 798    Pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod - pod lokalitou U Rybníčku - hospic        

č. 799    Rozpočtové opatření kap. č. 18 - 11/2018           

                10. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 796    Úprava platů ředitelů školských příspěvkových organizací          

č. 797    Proplacení nevyčerpané dovolené po ukončení uvolněné funkce         

č. 812    Odměny ředitelů příspěvkových organizací a prémie jednatelů Teplo HB, s.r.o. a Městské divadlo a kino, s.r.o.               

                11. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 785    Komise rady města       

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 23.11.2018 / 23.11.2018