Program jednání rady města 25. 6. 2018Program jednání rady města dne 25.6.2018

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 463    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 434    Fond Vysočiny 2018 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560    

                3. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 453    Investice spol. Teplo HB s.r.o. – Snížení emisních limitů Smetanovo nám. 1867

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 456    Účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočina    

č. 457    Žádost FOKUS Vysočina – areál Plovárenská     

č. 458    Pronájem prodejních prostor v západní části budovy zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod               

č. 460    Posílení těžby v městských lesích           

                5. Podklady odboru životního prostředí              

č. 472    Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k projektu "Analýza rizik starých ekologických zátěží "Zetor" a "Cihlář" v katastru města Havlíčkův Brod"              

                6. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 477    Rozpočtové opatření OSVŠ kap. 28. - č. 3.          

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 202    Organizační řád Městského úřadu Města Havlíčkův Brod - změna č. 9  

č. 473    Žádost o finanční dar - Kolpingovo dílo České republiky z. s.      

č. 474    Zpráva z kontrol vyúčtování finančních podpor poskytnutých z rozpočtu města v roce 2017      

č. 475    Doplněná aktualizace bezpečnostní zprávy provozovatele PRIMAGAS s.r.o.     

                8. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 446    Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení kamerového dohlížecího systému v areálu Staré radnice       

č. 448    Smlouva o poskytnutí dotace na rozšíření diskové kapacity technologického centra     

č. 449    Fond Vysočiny - Bezpečná silnice 2018 - návrh smlouvy na poskynutí dotace na akci "Zastávky na ulici Havlíčkova směr centrum města a směr Perknov"

č. 450    Návrh uzavření smlouvy na administraci zpracování zadávacího řízení k projektu Tvorba Strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod          

č. 466    Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny - Doplnění zahradních kompostérů 2018              

č. 470    Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod        

                9. Podklady ekonomického odboru       

č. 443    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 451    Pronájem bytů č. 1128/5,16, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod               

č. 454    Věcné břemeno - kotelna Prokopa Holého       

č. 461    Veřejná obchodní soutěž - Vánoční trhy v letech 2018-2020      

č. 462    Rozpočtová opatření EO - 06/2018         

č. 467    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/84, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 427    Parkurové hřiště            

č. 431    Rekonstrukce ul. Štáflova - II. úsek        

č. 433    Stavební úpravy parkoviště Žižkov II     

č. 435    Oprava komunikace Vlkovsko - žádost 

č. 436    Herní prvky pro dětská hřiště   

č. 437    Veřejné osvětlení Veselice       

č. 438    Žádost o udělení souhlasu s odváděním odpadních vod do vodní nádrže ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod  

č. 439    Smlouva o zřízení služebnosti - most ev.č. 150-025        

č. 440    Žádost o povolení  nového dopravního připojení ke komunikaci ul. Havlíčkova HB         

č. 441    Úpravy tělocvičen Základní školy V Sadech a Základní školy Konečná    

č. 442    Parkoviště u hřbitova s květinkou - zadávací řízení         

č. 444    Rekonstrukce Smetanova náměstí        

č. 445    Rozšíření kapacit mateřských škol          

č. 447    Rekonstrukce ulice Nad Skalkou - provizorní příjezdová komunikace    

č. 452    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 455    Oprava zpevněných ploch, sportovní areál Na Losích    

č. 459    Rekonstrukce bazénových van letního koupaliště          

č. 465    Žádost o řešení dopravní situace U Školy            

č. 471    Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských      

                11. Městské divadlo a kino Ostrov         

č. 468    Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, s.r.o. za rok 2017     

č. 469    Výpůjčka historické divadelní opony     

                12. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 464    Plán jednání rady města na II. pololetí 2018 - do konce funkčního období stávající rady města 

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 22.6.2018 / 22.6.2018