Program jednání rady města 25. 1. 2021Program rady města dne 25.1.2021

 

                1. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 28       Přerušení provozu - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 - zvýšení výskytu onemocnění COVID-19               

                2. Podklady ředitelů školských PO          

č. 43       Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - jarní a pololetní prázdniny 2021         

                3. Podklady Základní školy Konečná      

č. 20       Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884       

                4. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 22       Smlouva o poskytování školských a kulturních služeb   

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 48       Změna č. 2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2021         

                6. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 46       Přehled projednaných návrhů na likvidaci majetku v roce 2020               

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 42       Žádost Fokusu Vysočina - navýšení kapacity Týmu podpory v zaměstnávání     

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 47       Doplnění člena redakční rady Havlíčkobrodských listů  

č. 38       Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 

č. 37       Krajská knihovna Vysočiny - žádost o použití části finančních prostředků na jiný účel než smluvní          

č. 36       Žádost MDaK o darování výpočetní techniky    

č. 35       Žádost o finanční dar - STŘED, z. s.         

č. 34       Přehled stížností a petic v r. 2020            

                9. Podklady odboru rozvoje města        

č. 23       Dům dostupného bydlení - vyhodnocení zakázky          

č. 25       Studii finančních dopadů pro fázi realizace a následnou provozní fázi využívání projektu  - vodovod Klanečná 

č. 26       Studii finančních dopadů pro fázi realizace a následnou provozní fázi využívání projektu - Oprava veřejného prostranství Vrchlického             

č. 27       Umístění reklamního zařízení   

č. 29       Severozápadní obchvat - stanovisko k vyhledávací studii            

č. 44       ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 45       Podmínky pro realizaci překopů              

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 19       Rozpis schváleného rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021           

č. 32       Výpůjčka nebytových prostor v čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod - TS HB       

č. 33       Směrnice pro nájem sociálních bytů - změna č. 2            

č. 39       Pronájem části pozemku č. 634/4 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu         

č. 40       Záměr vkladu hmotných nepeněžitých věcí do základního kapitálu společnosti TEPLO HB s.r.o.              

č. 41       Rozpočtová opatření EO - 01/2021 za 12/2020  

č. 50       Nájemní smlouva s TS HB - lesní pozemky - prominutí nájemného        

                11. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 21       GDPR - hodnotící zpráva ochrany osobních údajů           

č. 24       Úprava osobního příplatku ředitelů školských příspěvkových organizací a příspěvkové organizace Sociální služby města. 

č. 31       Pověření Živnostenského úřadu k projednávání přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob dle § 36 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

č. 49       Pověření Odboru evidence obyvatel a matrik k projednávání přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob dle § 34 zák. č. 240/2000 Sb., krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)            

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 22.1.2021 / 22.1.2021