Program jednání rady města 24. 9. 2018Program jednání rady města dne 24.9.2018

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 663    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Základní školy  Konečná     

č. 621    Darovací smlouva č. 4/2018 - Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884         

                3. Podklady Základní školy  Štáflova       

č. 648    Darovací smlouvy č. 1/2018 a 2/2018 - Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004        

                4. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 659    Žádost o úpravu cen     

                5. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 643    Věcný dar          

č. 644    Aktualizace kritérií posuzování sociální potřebnosti osob - zájemců o PS a přidělení bytu v Domě s PS Na Výšině               

                6. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 616    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

č. 617    Smlouva o podnájmu nebytových prostor - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času       

č. 626    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

č. 628    Přehled vyúčtování letních akcí konaných v hlavní činnosti příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času               

                7. Podklady Městské policie      

č. 631    Rozpočtové opatření MP           

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 627    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo OSK/09/2008           

č. 640    Výstava studentských projektů Fakulty architektury ČVUT        

č. 647    Finanční dar - Sportovní klub policie Havlíčkův Brod, z.s.             

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 660    Příprava a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod        

č. 661    Podání žádosti o podporu a schválení plné moci k projektovému záměru Nová učebna ZŠ Konečná - brána do světa jazyků , 6.výzva MAS Královská stezka -IROP- Zázemí pro vzdělávání    

č. 662    Výběrové řízení k projektu "Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod"         

                10. Podklady ekonomického odboru    

č. 625    Sociální byt č. 2613/8, Reynkova, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení              

č. 642    Pronájem sociálního bytu - byt č. 3504/17, U Kasáren, Havlíčkův Brod  

č. 649    Změna nájemce - byt č. 1128/35, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod      

č. 650    Pronájem bytů č. 1128/14, 15, 27, 28, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod             

č. 651    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/5, Na Výšině, Havlíčkův Brod - revokace               

č. 652    Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytových jednotek               

č. 653    Pojistná smlouva č. 7721104680 - pojištění stavby Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce               

č. 654    Zapůjčení areálu Plovárenská - veřejné sportoviště      

č. 658    Pronájem pozemků za účelem umístění plakátovacích ploch - RENGL, s.r.o.     

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 619    Rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení ul. Spojovací 

č. 620    Žádost o opravu zpevněné plochy         

č. 622    Rekonstrukce Mírové ulice - smlouva o možnosti provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina     

č. 632    Revitalizace toku od ulice Havlíčkova do Sázavy, úsek Havlíčkova – Ledečská    

č. 633    Žádost o zřízení příjezdové cesty Mírovka          

č. 634    Rekonstrukce Mírové ulice - zadávací řízení      

č. 635    Rekonstrukce Nad Skalkou        

č. 636    Rekonstrukce místní komunikace Občinská - zadávací řízení     

č. 637    Akustické úpravy ZŠ Konečná   

č. 638    Vybavení atletického areálu Na Losích 

č. 639    Revitalizace parku Budoucnost - projektová dokumentace       

č. 641    Revitalizace parku Budoucnost

č. 645    Kontejnerové stání Občiny        

č. 646    Revitalizace parku - užívání travnatých ploch    

č. 655    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 656    Rekonstrukce Konečné ulice    

č. 657    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                12. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 629    Žádost o výpůjčku zasedací místnosti v Rámech 1855 - Celní úřad pro Kraj Vysočina      

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 21.9.2018 / 21.9.2018