Program jednání rady města 24. 1. 2022Program jednání rady města 24.1.2022

 

                1. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 2         Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ -  pololetní a  jarní prázdniny 2022       

                2. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 18       Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240       

                3. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 28       Udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci - Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod    

                4. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 41       Přerušení provozu - oprava havárie na systému ústředního vytápění -  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329     

                5. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 32       Smlouva o zápůjčce - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ          

                6. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 33       Poskytnutí věcného daru           

č. 34       Změna výše provozního příspěvku na jednotlivé účely 2021     

                7. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 27       Výměna rozvaděče MaR, úpravy MaR na kotelně Žižkov 1245  

                8. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 19       Změna č.2 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2022          

č. 20       Zapůjčení mobilního pódia - Perknov   

č. 46       Aktualizace organizačního řádu TSHB    

č. 47       Pozůstalost – dědictví ze závěti pro psí útulek Mírovka

č. 48       Obměna vozového parku          

č. 51       Dodávka svozového vozidla      

                9. Pracovní skupina pro vyřazování a likvidaci majetku města   

č. 21       Přehled projednaných návrhů na likvidaci majetku v roce 2021               

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 42       Změny ve financování stravování zaměstnanců školských příspěvkových organizací     

                11. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 31       Realizace projektu Zdravé město a místní Agenda 21   

                12. Podklady odboru životního prostředí            

č. 16       Aktualizace smluvního vztahu s kolektivními systémy ASEKOL a ECOBAT            

                13. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 22       Přehled stížností a petic v r. 2021            

č. 24       Havlíčkobrodský půlmaraton 2022         

č. 43       Žádost o změnu termínů čtvrtletních splátek neinvestiční dotace poskytnuté pro rok 2022 dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - STAMIC CREATIVE, s.r.o.               

                14. Podklady odboru rozvoje města      

č. 30       ZTV Suchá pro 13 RD – dešťová kanalizace         

č. 35       Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - světelná signalizace        

č. 36       MŠ Nádražní - oprava ústředního topení            

č. 44       ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 45       Revitalizace parku Budoucnost – část 01 – ETAPA 02, výběr dodavatele              

č. 49       Rekonstrukce objektu bývalé Obchodní akademie Havlíčkův Brod pro potřeby základního a zájmového vzdělávání - zadání projektové dokumentace           

                15. Podklady ekonomického odboru    

č. 17       Pomníček "Boží bojovníci - 600 let“ - přijetí daru             

č. 25       Sociální byt č. 3504/17, U Kasáren, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení           

č. 26       Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/13, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod          

č. 29       Pozemkové úpravy - k.ú. Květnov         

č. 37       Pronájem bytu č. 1128/30, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod   

č. 39       Rozpočtová opatření EO - 01/2022 za 12/2021  

č. 40       Rozpis schváleného rozpočtu 2022 a závazné ukazatele hospodaření pro účetní jednotky konsolidovaného celku město H. Brod 

                16. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl    

č. 50       Program jednání únorového zastupitelstva města         

                17. Různé           

č. 52       Dešťová kanalizace herlify - věcné břemeno     

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v.r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 21.1.2022 / 21.1.2022