Program jednání rady města 23. 4. 2018Program jednání rady města dne 23.4.2018

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 271    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 250    Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod   

č. 254    Aktualizace č. II odpisového plánu nemovitého majetku 2018 - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod               

                3. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 252    Přehled vyúčtování zimních akcí konaných v hlavní činnosti příspěvkové organizace  AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času - rok 2018          

                4. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 251    Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240       

č. 253    Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240      

                5. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 247    Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. - zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560        

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 239    Zapůjčení mobilního pódia - Květnov   

č. 240    Zapůjčení areálu Plovárenská   

č. 281    Majáles 2018 – žádost o poskytnutí služeb        

                7. Podklady odboru dopravy     

č. 241    Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP              

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 249    Použití znaku města  - Sportovní klub policie při OŘP Havlíčkův Brod     

č. 264    Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - oslavy 100 let házené - bezplatný pronájem stojanů       

                9. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 287    Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018    

č. 288    Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2018    

č. 289    Informace - průběžné výsledky zápisu dětí do tříd 1. ročníků ZŠ na školní rok 2018/2019             

                10. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 273    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci projektu "Zdravé a udržitelné město Havlíčkův Brod"   

č. 274    Projekt IROP  "Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum"           

č. 275    Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce2018             

č. 276    Hodnotící zpráva realizace místní Agendy 21 v Havlíčkově Brodě za rok 2017     

č. 277    Místní akční plán vzdělávání II - návazný projekt             

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 242    Zklidnění dopravy v lokalitě U rybníčku, Wolkerova, Zahradnického      

č. 243    III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek 3 - dodatek smlouvy na zpracování projektové dokumentace            

č. 244    Odborné ošetření a revitalizace stromů              

č. 245    Hřiště Horní Papšíkov - sociální zázemí 

č. 246    Žádost o opravu přístupové komunikace ke garážím     

č. 255    Žádost o souhlas vlastníka s umístěním stavby, inženýrských sítí - Samoobslužná bezkontaktní automyčka       

č. 256    Cyklostezka Masarykova - požadavek na doplnění zeleně         

č. 257    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 263    Rekonstrukce elektroinstalace chata Doubravanka       

č. 272    Domov pro seniory Reynkova, Havlíčkův Brod – úprava kuchyně, vyhodnocení zakázky             

č. 282    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 283    Žádost o zvětšení předzahádky               

č. 284    Rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace Nad Skalkou

č. 285    Oprava a odbahnění rybníku v Herlifech             

č. 286    Rekonstrukce Smetanova náměstí        

                12. Podklady ekonomického odboru    

č. 258    Změna nájemní smlouvy - byt č. 2795/3, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod            

č. 259    Prodloužení nájemních smluv - byt č. 14 a 29, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod  

č. 260    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 9, Sídliště Pražská 2795, Havlíčkův Brod

č. 261    Pronájem bytů č. 1128/30,36, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod             

č. 262    Nabídkové řízení na pronájem městských bytů - byt č. 807/3, Žižkova, Havlíčkův Brod - revokace          

č. 265    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/61, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 266    Komunitní dům Rozkoš - výběr budoucích nájemců      

č. 267    Prodej pozemku č. 1964/27 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sekaninova     

č. 268    Pronájem pozemku stč. 6340 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pražská    

č. 269    Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování služeb – GLOBDATA a.s.               

č. 270    Havl. Brod, ul. Havlíčkova – umístění síťového rozvaděče a telekomunikačního vedení - věcné břemeno           

č. 278    Rozpočtová opatření EO - 04/2018         

č. 279    Informace k insolvenčnímu řízení K. J., H. Brod

č. 280    H. Brod, Ledečská – vedení knn - věcné břemeno         

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 20.4.2018 / 20.4.2018