Program jednání rady města 17. 5. 2021Program jednání rady města dne 17.5.2021 od 9.00 hodin

 

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 202    Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání     

                2. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 223    Žádost o finanční dar - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.            

č. 224    Schválení ročního zápisu do kronik za rok 2020 

č. 225    Oslavy 200. let narození Karla Havlíčka Borovského       

č. 226    Žádost o podporu - street food festival               

č. 228    Rozpočtové opatření    

č. 243    Petice za umístění trasy jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu mimo stávající komunikaci I/34 přes Šmolovy               

                3. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 203    Stanovení úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod - školní rok 2021/2022 

                4. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 220    Nákup osobního automobilu    

                5. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 234    Zvýšení ceny nájemného nebytových prostor 

č. 235    Plán investic na rok 2021 – doplnění      

č. 236    Rekonstrukce EPS - udělení výjimky z výběrového řízení            

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 227    Poskytnutí finančního daru       

č. 238    Žádost o využití sportovišť na letním koupališti

č. 241    Doplnění  a úprava ceníků v hlavní činnosti        

                7. Podklady odboru dopravy     

č. 218    Nařízení města č. 2/2021            

                8. Podklady odboru životního prostředí              

č. 239    Separační kontejnery Plovárenská - žádost občanů o přesun   

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 221    Administrace projektů podpořených Evropskou unií    

č. 222    Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 - Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce2021 a Hodnotící zpráva za rok 2020         

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 245    Žádost Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - podpora mládežnických iniciativ ve městě Havlíčkův Brod - rok 2020               

č. 246    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne  2021 - Family Point HB         

č. 247    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služby, ze dne  2021 - Senior Point HB         

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 212    Kanalizace Mírovka - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

č. 213    Prodloužení splaškové kanalizace Novotnův Dvůr - věcné břemeno     

č. 214    Suchá - přípojka elektro pro dětské hřiště         

č. 215    Doprava v klidu, ul. Ledečská, Havlíčkův Brod   

č. 216    Zřízení nového odběrného místa - převod práv a povinností    

č. 217    Zadání projektových dokumentací na rekonstrukce malých vodních nádrží       

č. 219    Stavební úpravy zpevněných ploch ul. Šubrtova, Havlíčkův Brod - č.p.2898, 2897, 2892, 2891, 2883, 2882, 2860  - vyhodnocení zakázky   

č. 237    Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod - vyhodnocení zakázky            

č. 240    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 242    Bytový dům Reynkova ul, čp. 2612-2614, výměna oken               

č. 244    Výměna balkonů, Sídliště Pražská 2798-2800    

                12. Podklady ekonomického odboru    

č. 229    Veřejná obchodní soutěž - čp. 87, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

č. 230    Nebytové prostory - opatření v souvislosti s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády  

č. 231    Pronájem části pozemku č. 39/1 v k.ú. Květnov              

č. 232    Smlouva o výpůjčce č. EK 160/2017/Ste - rozšíření předmětu výpůjčky

č. 233    Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s. - pronájem pozemku - venkovní terasa         

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 14.5.2021 / 14.5.2021