Program jednání rady města 17. 2. 2020Program jednání rady města dne 17.2.2020

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 100    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 87       Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                3. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 86       Dodatky smluv - příspěvková organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

č. 90       Dodatek č. I ceníku výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - školní rok 2019/2020               

                4. Podklady ředitelů školských PO          

č. 83       Přerušení činnosti školních družin havlíčkobrodských ZŠ - jarní prázdniny 2020

                5. Podklady Základní školy Konečná      

č. 89       Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884       

                6. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 84       Darovací smlouvy - ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560     

                7. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 105    Smlouva o výpůjčce - MŠ Havlíčkův Brod, Husova 2119 - zatím neposlali smlouvu           

                8. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 85       Dodatky smluv o dlouhodobých pronájmech - Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240    

č. 91       Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240       

                9. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 116    Darovací smlouva           

č. 117    Žádost o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina         

                10. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod             

č. 82       Zapůjčení mobilního pódia - Květnov   

č. 114    Objížďkové jízdní řády MHD platné od 2.3.2020 – uzavírka ulic Dolní a Žižkova  

                11. Podklady odboru životního prostředí            

č. 115    Vyjádření města jako účastníka řízení ke 3. doplnění žádosti k 15. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž"     

                12. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 103    Konkurs na ředitele/ku  příspěvkové organizace  AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času            

č. 104    Přehled podaných stížností zákonných zástupců na činnost škol a školských zařízení - I. pololetí školního roku 2019/2020          

                13. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 92       Příkazní smlouva dotačního programu OVV  2020           

č. 93       Hodnotící zpráva realizace MA 21 za rok 2019   

č. 95       Projekt "Rozšíření denního stacionáře Na Výšině"         

                14. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 118    Havlíčkobrodský půlmaraton 2020         

č. 119    Žádost o finanční dar - Na kole jen s přilbou      

                15. Podklady odboru rozvoje města      

č. 88       Severovýchodní obchvat - kapacitní posouzení               

č. 94       Oplocení pozemku 659/102 k.ú. Havlíčkův Brod              

č. 96       Zadání regulačního plánu - plocha P32 Na Nebi

č. 97       Krajská knihovna - Smlouva o postoupení práv a povinností     

č. 101    ZTV Suchá - smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení   

č. 102    Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech -smlouva darovací a zřízení služebnosti             

č. 106    ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                16. Podklady ekonomického odboru    

č. 98       Nabídkové řízení na pronájem městských bytů               

č. 99       Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2503/3, Reynkova, Havlíčkův Brod          

č. 107    Výpůjčka pozemku pozemková parcela číslo 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 108    Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. EK 764/2014/Hol - pozemky stč. 20 a č. 554, oba v k.ú. Jilemník 

č. 109    Dodatek č. 4 smlouvy o zemědělském pachtu č. EK 347/2016 - Lesní družstvo ve Štokách          

č. 110    Pronájem části pozemkové parcely č. 494 v k.ú. Květnov           

č. 111    Žádost o snížení nájemného - pozemek č. 1777/53 v k.ú. Havlíčkův Brod - novinový stánek na Žižkově

č. 112    Provozní řád placených parkovišť města Havlíčkův Brod (hromadný)    

č. 113    Operativní řízení likvidity - nabídka J_T Banka - termínovaný vklad 1,5% pa.a s 1 denní výpovědní lhůtou           

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 14.2.2020 / 14.2.2020