Program jednání rady města 15. 4. 2019Program jednání rady města dne 15.4.2019

 

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 272    Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady ekonomického odboru       

č. 256    Zřizované přísp.organizace a vybrané org.složky města - schválení účetní závěrky, zprávy o hospodaření vyhodnocení ukazatelů hospodaření a návrhy na rozdělení hosp. výsledku PO za r. 2018           

                3. Podklady ředitelů školských PO          

č. 257    Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a MŠ Na Svahu 3049, Havlíčkův Brod 

                4. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 246    Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" -  zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod     

                5. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 236    Den dětí 2019   

č. 243    Přehled o vyúčtování zimních akcí konaných v hlavní činnosti příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času - rok 2019          

                6. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 244    Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" -  zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560        

                7. Podklady Základní školy  Nuselská     

č. 245    Projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách" -  zapojení ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240  

č. 260    Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy

                8. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 275    Zahrada 2019    

                9. Podklady odboru životního prostředí              

č. 270    Vyjádření města jako účastníka řízení po doplnění žádosti k 15. změně IP zařízení "Asanační podnik Věž"         

                10. Podklady odboru sociálních věcí a školství   

č. 263    Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod o bezúplatný převod majetku  

č. 283    Informace - průběžné výsledky zápisu dětí do tříd 1. ročníků ZŠ na školní rok 2019/2020             

                11. Podklady oddělení řízení projektů  

č. 261    Rozpočtová opatření OŘP č. 2/2019       

č. 262    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci  projektu "Zdravě a udržitelně v Havlíčkově Brodě"

                12. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů             

č. 271    Žádost o schválení záměru zorganizovat dobročinnou akci v prostorách MěÚ  

č. 273    Žádost o finanční dar - "23. ročník Národního sportovního festivalu"    

č. 274    Žádost o finanční dar - charitativní módní přehlídka při akci Farmářské trhy 2019            

                13. Podklady odboru rozvoje města      

č. 237    Předzahrádka Smetanovo náměstí čp. 4239      

č. 248    Zpevnění komun ikace u zastávky v Mírovce    

č. 249    Rekonstrukce Mírové ulice - zadání zakázky na opravu komunikace parc.č.2036/1         

č. 250    Žádost o úpravu pozemku v ulici U Sv. Jána       

č. 251    Výstavba nové sportovní haly  

č. 252    Naše zahrada MŠ Nad Tratí       

č. 253    Dopravní značení Vagonová ulice           

č. 254    Rallye POSÁZAVÍ  - Memoriál Ing. Karla Švece  

č. 255    ZŠ Konečná - oprava nádvoří školy před vstupem do šaten       

č. 258    Vyhodnocení veřejné zakázky "Stavební úpravy místní komunikace, vodovod a kanalizace ul. Strážná, Walhauserova, Sekaninova, Havlíčkův Brod"    

č. 259    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 276    Územní řízení   

č. 278    Odkanalizování místní části Herlify - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, věcného břemene        

č. 279    Veřejné osvětlení Herlify - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti   

č. 280    Revitalizace toku, úsek Havlíčkova - Ledečská  

č. 281    Rekonstrukce Základní školy Nuselská 

č. 282    Oprava fasády Základní školy Nuselská

                14. Podklady ekonomického odboru    

č. 264    Rozpočtová opatření EO - 04/2019         

č. 265    Pronájem bytů č. 1128/10, 23 a 29, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod   

č. 266    Sociální byt č. 2475/16, Kokořínská, Havlíčkův Brod - přechod na klasické nájemní bydlení         

č. 267    Pronájem bytu č. 1201/8, Žižkov II, Havlíčkův Brod         

č. 268    Neprodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/35, Bělohradská, Havlíčkův Brod              

č. 269    Pronájem části pozemku č. 684/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Rozkošská           

č. 277    Výpůjčka části pozemku č. 286 v k.ú. Havlíčkův Brod - u kostela sv. Kateřiny     

                15. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 247    Úsekové měření rychlosti na D1             

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 12.4.2019 / 12.4.2019