Program jednání rady města 14. 5. 2018Program jednání rady města dne 14.5.2018

 

                1. Podklady Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod          

č. 290    Stanovení úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod na školní rok 2018/2019               

                2. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 295    Omezení a přerušení provozu mateřských škol o letních prázdninách  

                3. Podklady Základní školy Nuselská      

č. 315    Žádost příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 - souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy

                4. Podklady Základní školy Wolkerova  

č. 313    Sportovní hry pracovníků justice            

                5. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 308    Informace o 10. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.          

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 296    Den dětí – AZ Centrum

č. 312    Festival sociálních služeb 2. ročník „Bez bariér jsme si blíž“         

č. 314    Zapůjčení mobilního pódia – Obec Dolní Krupá

č. 325    Žádost o schválení dílčích změn v jízdních řádech MHD Havlíčkův Brod 

č. 327    Služby pohřebnictví – doplnění ceníku 

č. 328    Posouzení bezpečnosti stromů               

č. 351    Pronájem prodejny sportovních potřeb ZS - veřejná obchodní soutěž 

č. 352    Úprava vstupního systému veřejného koupaliště          

č. 359    Sportovní akce Horní Papšíkov – zapůjčení mobilního WC          

                7. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 322    Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na Národního zahájení EHD 2018           

č. 323    Žádost o finanční dar - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy

č. 324    Žádost o finanční dar - Linka bezpečí, z. s.          

                8. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 316    Finanční dar Kraje Vysočina       

č. 319    Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2018   

č. 360    Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování - návrhy opatření       

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 353    Schválení plných mocí k administraci projektů  

č. 354    Smlouva o poskytnutí dotace na restaurování lunetových obrazů          

č. 355    Fond Vysočiny 2018 - Cyklodoprava a cykloturistika 2018 - Návrh smluv na poskytnutí dotací na akci "Cyklotrasa HB - Dolík" a na akci "Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská - I. etapa"              

č. 356    Fond Vysočiny 2018 - Naše škola 2018 - Návrh smlouvy na poskytnutí dotace na akci "Rekonstrukce WC ZŠ a MŠ Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod"           

č. 357    Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina - Návrh smlouvy na poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center 

č. 358    Realizace projektu Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská - Perknov, Havlíčkův Brod, I. etapa      

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 248    Separační stání Ing. Kašpara      

č. 298    Herní prvky v MŠ Korálky           

č. 299    Rekonstrukce Havlíčkovy ulice - posouzení technického řešení projektu            

č. 302    Žádost o rekonstrukci hřiště na Žižkově              

č. 303    Hřiště pro skeat - zadání zakázky            

č. 309    Rekonstrukce Smetanova náměstí        

č. 310    Žádost o úpravu komunikace   

č. 311    Žádost o zřízení sjezdu k domu čp. 1055              

č. 317    Oprava a odbahnění rybníku v Herlifech             

č. 318    Žádost o souhlas vlastníka s umístěním stavby, inženýrských sítí - Samoobslužná bezkontaktní automyčka       

č. 321    Krajská knihovna - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti    

č. 326    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 345    Rekonstrukce bazénových van letního koupaliště          

č. 346    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 348    B.j. 10 PB - KODUS Havlíčkův Brod          

č. 350    Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, vyhodnocení zakázky            

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 329    Zvýšení nájemného v domě s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

č. 330    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/32, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 331    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/88, Na Výšině, Havlíčkův Brod    

č. 332    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1128/17, ulice Bělohradská, Havlíčkův Brod       

č. 333    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2755/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod               

č. 334    Okrouhlice – kanalizace a přečerpávání odpadních vod a na ČOV Havlíčkův Brod - věcné břemeno       

č. 335    Obytný soubor 13 RD – Splašková kanalizace - věcné břemeno               

č. 336    H.Brod, ZTV Ledečská, kabel. vedení nn - věcné břemeno         

č. 337    Dodatek - BT stavby - Přeložka plynovodní přípojky Rozkošská - věcné břemeno           

č. 338    Dodatek - Přeložka plynovodní přípojky KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY – věcné břemeno    

č. 339    H.Brod, parkoviště - hřbitov, přeložka knn - věcné břemeno    

č. 340    Přílož k VO -  ul. Konečná, Havlíčkův Brod - věcné břemeno      

č. 341    Plynovodní  přípojka pro parc.č. 3022/4 – Konečná ul. - věcné břemeno             

č. 342    Přeložka Havlíčkův Brod, ul. Trocnovská  - věcné břemeno        

č. 343    Optická Metropolitní síť, pokládka HDPE ulice Jižní a U Svatého Jána - věcné břemeno

č. 344    H. Brod, F. Industrial buildings, vedení knn - věcné břemeno   

                12. Městské divadlo a kino Ostrov         

č. 349    Výpůjčka historické divadelní opony     

                13. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 347    Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce jednatele            

                14. Podklady místostarostky - Ing.  Ivana Mojžyšková  

č. 320    Výsledek konkursního řízení - ZŠ Štáflova, ZŠ V Sadech a ZŠ a MŠ Wolkerova   

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 11.5.2018 / 11.5.2018