Program jednání rady města 14. 2. 2022Program jednání rady města dne 14.2.2022

 

Program

                1. Rozpracování usnesení zastupitelstva             

č. 73       Rozpracování usnesení zastupitelstva města    

                2. Podklady Městské policie      

č. 72       Bezplatná výpůjčka tělocvičny a střelnice AZ Centra 2. – 10. července 2022       

                3. Podklady Mateřské školy Korálky      

č. 86       Oprava havárie ústředního topení - Mateřská škola Havlíčkův Brod, Nádražní 1329       

                4. Podklady Tepla HB s.r.o.        

č. 70       Nákup užitkových vozidel          

                5. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 77       Zahrada 2022    

č. 78       Zapůjčení mobilního pódia - Květnov   

č. 79       Revitalizace záhonu před  MÚ V Rámech            

č. 80       Výměna svítidel VO – dotační podpora z národního plánu obnovy         

č. 81       Úprava jízdních řádů MHD – místní část Termesivy        

                6. Podklady odboru životního prostředí              

č. 84       Zavedení systému separovaného odpadu ("door to door") v dalších částech města - etapy č. 2 - 4        

                7. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 62       Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Vodovod, Veřejné osvětlení Občiny, Havlíčkův Brod" 

č. 89       Změna ve složení pracovní skupiny pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod.      

                8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 23       Organizační řád - aktualizace     

č. 75       Žádost o finanční dar - Jihlavský spolek neslyšících, p.s.               

č. 76       Finanční dar- charitativní cyklotour  "Na kole dětem"   

                9. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 60       Přehled podaných stížností zákonných zástupců na činnost  škol a školských zařízení - I. pololetí  školního roku 2021/2022          

č. 64       Nominace zástupce města Havlíčkův Brod do hodnotící komise              

č. 66       Smlouva o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod  - rok 2022          

č. 67       Smlouva o zajištění služby Senior Point  Havlíčkův Brod - rok 2022          

č. 68       Žádost o rozšíření personální kapacity terénního programu u služby Kontaktní centrum             

               

 

 10. Podklady ekonomického odboru   

č. 38       Akce Vinný košt X  Rebel fest   

č. 74       Pronájem bytu č. 3241/84 v domě s pečovatelskou službou Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod - revokace              

č. 83       Výměna bytu - přidělení náhradní bytové jednotky      

č. 87       Výpověď nájemní smlouvy č. HO 029/1993/Ho - ulice Plovárenská        

č. 88       Rozpočtová opatření EO - 02/2022 za 01/2022  

                11. Podklady odboru rozvoje města      

č. 54       Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce - služebnost               

č. 55       Rozšíření nového hřbitova - zadání projektové dokumentace  

č. 56       Parkovací dům Výšina  

č. 57       Stavební úpravy Základní školy V Sadech            

č. 63       Žádost o zřízení podchodu         

č. 69       Návrh na doplnění seznamu oprav a zhodnocení nemovitého majetku v roce 2022      

č. 82       ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

č. 85       Dešťová kanalizace Herlify         

                12. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 71       Bezplatné uložení odpadu vzniklého při požáru rodinného domu Boňkov 18                                   

 S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v.r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 11.2.2022 / 11.2.2022