Program jednání rady města 13.2.2023Program jednání rady města dne 13.2.2023

 

 

1. Podklady Mateřské školy Korálky

 

č. 63

Zapojení MŠ Korálky Havlíčkův Brod - Šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský

 

č. 64

Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí - Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

 

č. 79

Aktualizace č. I Investičního plánu 2023 příspěvkové organizace MŠ Korálky Havlíčkův Brod

 

 

2. Podklady Základní školy  Nuselská

 

č. 49

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 7/2011 - příspěvková organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

 

 

3. Podklady Základní školy a Mateřské školy Konečná

 

č. 52

Darovací smlouva - příspěvková organizace Základní škola a  Mateřská škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

 

č. 58

Aktualizace č. I Investičního plánu 2023 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884

 

 

4. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu

 

č. 61

Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování Taxíka Maxíka

 

 

5. Podklady Tepla HB s.r.o.

 

č. 60

Informace o 1. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o.

 

 

6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod

 

č. 66

Aktivní Perknov, z.s. - žádost o zapůjčení pódia

 

č. 67

AZ Centrum Havlíčkův Brod - žádost o zapůjčení pódia a součinnost

 

č. 68

Změna organizačního řádu Technických služeb Havlíčkův Brod č. 4

 

č. 69

Schválení ceníku likvidace odpadů pro občany

 

č. 70

Charita HB - žádost o zapůjčení stánků, mobilního pódia a poskytnutí elektrické energie

 

 

7. Podklady oddělení řízení projektů

 

č. 78

Smlouva na restaurování lunetového obrazu 12/SvR Odpočinek na útěku do Egypta

 

 

8. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů

 

č. 59

Žádost o změnu termínů čtvrtletních splátek neinvestiční dotace poskytnuté na rok 2023 dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města - STAMIC CREATIVE, s.r.o.

 

č. 76

Žádost o fiinanční dar - Jihlavský spolek neslyšících, p.s.

 

č. 77

Petice za umístění světelné signalizace

 

 

9. Podklady odboru sociálních věcí a školství

 

č. 71

Přehled podaných stížností zákonných zástupců na činnost škol a školských zařízení - I. pololetí školního roku 2022/2023

 

č. 72

Jmenování členů konkursní komise

 

č. 73

Nominace zástupce Města Havlíčkův Brod do hodnotící komise

 

č. 74

Individuální projektová žádost na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2023

 

č. 75

Individuální projektová žádost na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2023

 

 

10. Podklady odboru rozvoje města

 

č. 53

Žádost  o opravu přístupového chodníku k čp. 2905

 

č. 54

Stará radnice v Havlíčkově Brodě - 4. etapa rekonstrukce - vyhodnocení veřejné zakázky

 

č. 55

Malé vodní nádrže v Perknově - odbahnění

 

č. 56

Most HB-X09 přes Břevnický potok - provizorní přemostění

 

č. 62

Rekonstrukce Chotěbořské, most přes Cihlářský potok - vyhodnocení veřejné zakázky

 

č. 80

Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka - ochrana plynovodu

 

č. 81

Dobíjecí stanice pro elektromobily - Dobrovského, ZŠ Konečná

 

č. 88

UZEMNÍ ŘÍZENÍ

 

 

11. Podklady ekonomického odboru

 

č. 57

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1860/31, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

 

č. 82

Pronájem sociálního bytu - byt č. 2577/19, Reynkova, Havlíčkův Brod

 

č. 83

Pronájem bytu v Domě dostupného bydlení - byt č. 4136/7, Havlíčkova, Havlíčkův Brod

 

č. 84

Pronájem části pozemku č. 1873/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Plovárenská

 

č. 85

Pronájem pozemků - sjezdovka a vlek na Vysoké

 

č. 86

Výpůjčka lunetového obrazu - Severočeské muzeum v Liberci

 

č. 89

Nebytové prostory - přehled nájemních smluv a úprava nájemného - revokace

 

č. 90

Zásady rozdělování a rozpisu participativní alokace rozpočtových výdajů pro místní části města Havlíčkův Brod

 

č. 91

Rozpočtová opatření EO - 02/2023 za 01/2023

 

 

12. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal

 

č. 50

Zpráva o činnosti "pověřence pro ochranu osobních údajů".

 

č. 51

Návrh na jmenování vedoucího odboru Stavební úřad

 

č. 65

Doplatek prémie za rok 2022 - jednatel Teplo HB, s.r.o.

 

 

13. Podklady starosty - Zbyněk Stejskal

 

č. 87

Nominace města Havlíčkův Brod do Rady Svazu měst a obcí České republiky

 

         

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                          Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                   starosta