Program jednání rady města 13. 8. 2018Program jednání rady města13.8.2018

 

                1. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 535    Žádost o finanční dar - Centrum české historie, o.p.s.  

č. 536    Vypůjčení hřiště Plovárenská pro exhibiční zápas v softballe    

č. 555    Zajištění autobusové dopravy do Lipnice nad Sázavou a zpět dne 9.9.2018 a součinnost Technických služeb Havlíčkův Brod při organizačním zajištění akce Národní zahájení EHD 2018             

                2. Podklady Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu 

č. 569    Věcný dar          

                3. Podklady Základní školy V Sadech     

č. 552    Žádost ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo            

                4. Podklady ředitelů  školských PO         

č. 556    Informace školských příspěvkových organizací o plnění rozpočtů roku 2018      

                5. Podklady PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

č. 537    Ceník výkonů zajišťovaných v hlavní činnosti PO AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - školní rok 2018/2019   

č. 538    Darovací smlouvy - AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času        

                6. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 546    Žádost Lyžař Havlíčkův Brod      

č. 547    Žádost o snížení ceny za pronájem ledové plochy          

č. 551    Quijotova šedesátka 2018– žádost o bezplatné umístění reklam            

č. 554    28. Podzimní knižní veletrh – žádost o dopravní značení             

č. 558    Směrnice pro odepisování majetku PO TSHB    

č. 570    Posílení těžby v městských lesích           

                7. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 487    Žádost o finanční dar - Kolpingovo dílo České republiky, z. s.    

                8. Podklady odboru evidence obyvatel a matrik              

č. 573    Termíny svateb na rok 2019      

                9. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 541    Rozpočtové opatření č. 2_2018

č. 543    "Protipovodňová opatření pro město Havlíčkův Brod - LVS" - výsledek výběrového řízení         

č. 563    Den bez aut      

č. 566    Základní škola Nuselská - přírodovědné centrum.          

č. 568    Zadávací řízení  k projektu "Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod"          

                10. Podklady odboru rozvoje města      

č. 525    Koncepce oprav náhrobků na starém hřbitově u kostela sv.Vojtěcha   

č. 526    Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských, Havlíčkův Brod     

č. 527    Rozpočtová opatření odboru rozvoje města     

č. 528    Atletický areál Na Losích - sportovní vybavení  

č. 529    Zázemí hřbitova              

č. 539    Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod         

č. 540    Oprava povrchu komunikací ulic Husova, Jahodova, Práčat, Trocnovského, Polní, Havlíčkův Brod           

č. 542    Parkovací místa - výpůjčka pozemku    

č. 544    Rekonstrukce Mírové ulice - přeložka kabelů ČD Telematika     

č. 545    Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Svatém Kříži       

č. 549    ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 550    Vodovod Veselice         

č. 553    Mateřská škola v areálu ZŠ Konečná - zadání projektové dokumentace              

č. 567    Revitalizace parku Budoucnost

                11. Podklady ekonomického odboru    

č. 494    Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 1857/29, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod  

č. 530    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2503/16, Reynkova, Havlíčkův Brod       

č. 531    Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou - byt č. 3241/5, Na Výšině, Havlíčkův Brod      

č. 532    Výpověď nájmu bytu - byt č. 40, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod       

č. 533    Komunitní dům Rozkoš - pronájem bytových jednotek               

č. 548    Okrouhlice – kanalizace a přečerpávání odpadních vod a na ČOV Havlíčkův Brod - věcné břemeno       

č. 559    Rozšíření NS č. EK 247/2018/Trt - Vánoční trhy 

č. 560    Výpůjčka části pozemku pozemková parcela číslo 239  

č. 561    Trafostanice letiště - pacht a věcné břemeno   

č. 562    Rozpočtové opatření EO - 08/2018         

č. 564    Pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 9/1 v k.ú. Termesivy.             

č. 565    Pronájem pozemku stavební parcela číslo 5103 a pozemková parcela číslo 1373              

                12. Podklady člena rady města 

č. 571    Zápis z jednání výboru pro životní prostředí - Cyklostezka Bělohradská II. etapa             

                13. Podklady Kulturní dům Ostrov          

č. 572    Městské divadlo a kino Ostrov – logo společnosti          

                14. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal    

č. 557    Doplnění schválených vzorových (typových) smluv       

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 10.8.2018 / 10.8.2018