Program jednání rady města 11. 1. 2021Program jednání rady města dne 11.1.2021

 

                1. Podklady Základní školy  Konečná     

č. 1         Darovací smlouva - účelově určený finanční dar - ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884       

                2. Podklady Technických služeb Havlíčkův Brod               

č. 15       Změna č.1 plánu investic a použití investičního fondu na rok 2021          

                3. Podklady odboru evidence obyvatel a matrik              

č. 17       Provozní poplatek na úhradu zvýšených provozních nákladů spojených s uskutečněním svatby mimo obvyklý čas nebo obvyklé místo      

                4. Podklady oddělení řízení projektů    

č. 2         Podání žádosti o dotaci na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021        

                5. Podklady odboru vnějších a vnitřních vztahů               

č. 5         Krajská knihovna Vysočiny - zrušení pedagogické knihovny - schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o  zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu          

č. 6         Žádost o finanční dar - AUTIS HB, z.s.    

                6. Podklady odboru sociálních věcí a školství     

č. 8         Smlouva o zajištění služby Senior Point Havlíčkův Brod - rok 2021           

č. 14       Smlouva o zajištění služby Family Point Havlíčkův Brod - rok 2021           

                7. Podklady odboru rozvoje města        

č. 3         Záměr na realizaci telekomunikačního vedení  

č. 7         Oprava povrchu komunikace Vrchlického          

č. 9         Studii finančních dopadů pro fázi realizace a následnou provozní fázi využívání projektu            

č. 12       ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ               

                8. Podklady ekonomického odboru       

č. 10       Výměna bytových jednotek - byt č. 2754/1 a 2754/12, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod - revokace         

č. 11       Smlouva o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily 

č. 13       Pronájem části pozemku č. 229/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Na Valech            

č. 16       Záměr zřízení věcného práva stavby - nová sportovní hala         

                9. Podklady tajemníka - Ing. Václav Stejskal      

č. 4         Svěření pravomoci podle § 102, odst. 3), zákona 128/2000 Sb. o obcích               

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r. 

                                                                                   starosta

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 8.1.2021 / 8.1.2021