Nejčastější dotazy a odpovědi k novému způsobu výpočtu poplatků za svoz odpadu.

Zobrazeno 22. 4. 2024


 Co když budou kvůli novému systému přeplněné kontejnery na tříděný odpad?

Chápeme obavu obyvatel Havlíčkova Broda z hlediska přeplněných kontejnerů na tříděný odpad v případě výraznějšího třídění od nového roku. Již nyní město proto zavádí v rámci programu Door to door distribuci třídících nádob pro všechny žadatele, kteří mohou využít bezplatně nádoby čistě pro svou potřebu. Tedy tito lidé již budou saturováni a nebudou využívat jako doposud kontejnerová stání tříděného odpadu určená pro obyvatele bytových domů a sídlišť.

Změna poplatku zohledňuje i frekvenci svozu směsného komunálního odpadu. Při zavádění vývozu popelnic 1 x za 14 dnů se v minulosti dost ozývaly hlasy, že je nespravedlivé až diskriminační, že platí všichni stejně při různé frekvenci svozu. I to se snaží město narovnat.

V případě, že by obyvatelé Havlíčkova Brodu zaznamenali problémové oblasti, prosíme o informace přes aplikaci na hlášení závad.

V případě sídlišť mohou samozřejmě jednotlivé SVJ a jejich představitelé požádat město Havlíčkův Brod o další nádoby na tříděný odpad z důvodu zvýšeného zájmu o třídění a město je poskytne zdarma.

Zvážilo město, že lidé si dají menší popelnice a pak bude odpad všude kolem, zaneřáděné lesy, apod?

Důležitost tématu udržitelnosti v rámci společnosti roste, ať už jste firma, spotřebitel, vládní instituce nebo obyvatel Havlíčkova Brodu. Jako město se snažíme našim obyvatelům pomoct reagovat na výzvy, které téma společenské a environmentální odpovědnosti přináší. Současně chceme být připraveni na budoucí legislativní řešení této otázky, které ale v konečném důsledku ponese i finanční zátěž na jednotlivce. Proto jsme již nyní v rámci dotačního programu zavedli projekt Door to door a rozdáváme našim obyvatelům nádoby na tříděný odpad zdarma. Věříme, že naše společnost se již posunula a využije spíše těchto možností, než aby jednotliví lidé vozili odpad do okolí. Samozřejmě se ani takovýmto případům nevyhneme, ale na to již máme jiné zákonné prostředky.

Jak se mají k situaci postavit lidé žijící v panelových domech na sídlištích, protože když jeden bude šetřit a druhý ne, všichni zaplatí stejně?

Město stálo před otázkou, zda zdražit poplatek za odvoz odpadu tzv. na hlavu, kdy by rovněž všichni s trvalým bydlištěm platili stejnou částku. Tento systém navíc neřeší nájemníky, kteří nemají v jednotce například hlášeno trvalé bydliště. V tomto ohledu je nový systém placení za skutečně vyprodukovaný směsný odpad spravedlivější.

Samozřejmě v případě bytových domů a společenství vlastníků bude nutné se zaměřit v následujícím období na vybudování řádných popelnicových stání, např. i uzamykatelných. Z tohoto důvodu město zahájilo intenzivní komunikaci s obyvateli již nyní, ačkoliv bude vyhláška platit od nového roku. Jednotlivá SVJ tak mají prostor se na danou věc připravit. Na druhou stranu i tato záležitost může v konečném důsledku přispět ke kultivaci prostředí kolem jednotlivým bytových domů. V případě, že mají bytové domy kontejnerová stání pro tříděný odpad v delší docházkové vzdálenosti, tak mají možnost požádat město o součinnost a přistavení vlastních kontejnerů do nově vybudovaných stání. Město je rovněž schopné poskytnout jednotlivým bytovým družstvům a SVJ projektovou dokumentaci k jednotným separačním stáním pro třídění odpadu.

A ano, pokud bude v rámci jednoho vchodu 5 lidí třídit a jeden nikoliv, tak má město minimální šanci danou věc ovlivnit. V tomto ohledu bude nutné přistoupit k dílčím řešením v rámci komunit jednotlivých SVJ. Jednotlivým SVJ a družstvům v tuto chvíli doporučujeme, aby si co nejrychleji vybudovali uzamykatelná popelnicová stání, vyměnily stávající kontejnery tak, aby odpovídaly skutečné potřebě a zažádali si u města o kontejnery na tříděný odpad.

Proč město před časem zavedlo delší intervaly odvozu odpadu, na což lidé zareagovali nákupem větší popelnice, nyní zase tvrdí, ať si lidé pořídí menší popelnice?

V první fázi snížilo město intervaly odvozu odpadu z toho důvodu, aby místní obyvatelé začali více třídit a využívat nádoby na tříděný odpad a například stavební odpad, velkoobjemový odpad vozili přímo do Technických služeb. Toto opatření se ale do třídění promítlo pouze částečně a lidé zareagovali nákupem větší popelnice na směsný odpad. Z tohoto důvodu nyní město přistupuje k dalšímu možnému opatření. Město Havlíčkův Brod stejně jako ostatní města musí přistoupit k otázce řešení odpadové politiky, protože od roku 2030 bude platit zákaz skládkování. Město tak přistupuje k řešení věcí s předstihem, aby své obyvatele na danou situaci připravilo.

Jaký bude mít stávající vyhláška dopad na provozovny a podnikatele ve městě?

Na provozovny se vztahují naprosto jiné podmínky, protože se jich tato vyhláška vůbec netýká. Nový systém  placení za likvidaci komunálního odpadu se týká občanů, tedy nepodnikajících fyzických osob. Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které mají provozovnu se sezónním provozem, uzavírají smlouvy na odvoz komunálního odpadu přímo s Technickými službami Havlíčkův Brod nebo jinými společnostmi oprávněnými přebírat odpady, tak jak tomu bylo doposud.

Pokud provozovatelé obchodů či jiní podnikatelé využívají stávající kontejnery pro směsný odpad u bytových domů je to problém, který je nutné řešit, a obyvatelé města prosíme o nahlášení této situace. Navíc Odbor životního prostředí s Městskou policií neustále tuto problematiku monitorují a proaktivně řeší domluvami či jinými zákonnými prostředky. Mnohdy město využívá právě i podnětů od jednotlivých obyvatel z aplikace na hlášení závad.

Obdobná pravidla platí i pro provozovny se sezónním provozem. Pokud tedy provozují podnik například  v období od dubna do října, uzavřou smlouvu o svozu odpadu pouze na toto období.

Fungují nějak dosavadní opatření, např. odpadová karta, kterou město před časem zavedlo?

Odpadová karta byla zavedena od 1. 1. 2022 proto, že město produkovalo  nadlimitní množství objemného odpadu a sběrné dvory byly zneužívány podnikateli a obyvateli okolních obcí k ukládání odpadu. Návštěvy obyvatel ve sběrných dvorech jsou evidovány, při častých návštěvách sběrných dvorů jsou obyvatelé dotazováni na důvod. Po zavedení evidence na sběrných dvorech přes odpadovou kartu kleslo množství objemného odpadu ze 142 kg/1 obyvatele v roce 2021 na 66 kg/1 obyvatele v roce 2023.

Proč se město vydalo touto cestou? Proč například město nebude budovat svozové úly?

Stávající veřejná stání kontejnerů na tříděný odpad není možné neustále rozšiřovat umísťováním dalších nádob. Jejich výstavba je omezována vedením inženýrských sítí, nesmí negativně ovlivňovat dopravu (zejména rozhledové poměry řidiče z vozidla), není žádoucí zabírat veřejnou zeleň ve městě, apod. Město proto zvolilo tu cestu, že přiblíží nádoby na tříděný odpad blíže k jednotlivým domácnostem a například rodinným domům nabízí vlastní nádoby na třídění v rámci kampaně Door to door. Obyvatelé pak třídí více a zapojí se i ti, pro které byla docházková vzdálenost ke kontejnerům problémem a uváděli ji jako důvod, proč netřídí.

Máme očekávat ještě nějakou další odpadovou revoluci?

Do konce roku 2030 bude v celé ČR platit zákaz skládkování a odpad bude muset být vožen do nejbližších spaloven. Tím dojde k masivnímu zdražení celého procesu za zpracování a svoz směsného odpadu. Město proto již nyní zavádí postupné kroky k tomu, aby dopad na obyvatele Havlíčkova Brodu byl co nejmenší a lidé se postupně naučili více třídit a minimalizovat směsný odpad. Nicméně v rámci celé ČR bude jistě docházet k dalším krokům a řešení situace s ohledem na platnou legislativu.

 Myslelo město i na ty, kterým se objem směsného odpadu v průběhu roku mění dle zimní a letní sezóny?

V případě, že má někdo vyšší množství objemu směsného odpadu například v zimě s ohledem na ukládání popela z kotle, tak může neomezeně měnit kapacitu nádoby během roku. Poplatek mu bude vyčíslený přesně v konkrétní výši, například je možné využívat půl roku 120 l nádobu a další půl rok 240 l nádobu. Tento systém umožní obyvatelům využívat platbu za odvoz odpadu efektivně, na druhou stranu ale přináší administrativní zátěž s ohledem na hlášení na Ekonomický odbor města.