Výpis usnesení zastupitelstva města Havlíčkův Brod
Schválení rozpočtu 2023

 

Usnesení zastupitelstva města č. 241/22 ze dne 12.12.2022:

Rozpočet a závazné ukazatele finančního hospodaření města Havlíčkův Brod pro rok 2023

 

Zastupitelstvo města projednalo dokument návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod včetně závazných ukazatelů hospodaření, limitů pro individuální i systémové dotace pro rok 2023. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet, závazné ukazatele hospodaření a kompetence Rady města k provádění rozpočtových opatření pro rozpočtové období 2023.

 

Základní parametry rozpočtu města pro rok 2023

- druh rozpočtu VYROVNANÝ (saldo příjmů a výdajů = 0)

- rozpočtové příjmy = 828 635 tis Kč

- rozpočtové výdaje = 828 635 tis Kč

- saldo rozpočtového hospodaření = 0 Kč

- dluhová služba – splátky = 0 Kč

- cizí zdroje – úvěry a půjčky = 0 Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období  nižší než +135 000 tis. Kč

- financování rozpočtu města na rok 2023  je zajištěno předpokládanými rozpočtovými příjmy aktuálního období a vlastními zdroji z minulých období.

 

Rozpočet města pro rok 2023 obsahuje objem prostředků účelově určených na financování schválených programů a projektů podporovaných z fondů Evropské unie, integrovaného operačního programu, státních fondů, fondu kraje Vysočina a souhrnný finanční vztah na výkon přenesené působnosti.

 

Usnesení zastupitelstva města č. 242/22 ze dne 12.12.2022:

Rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2023 podle § 14 z. 250/2000 Sb.

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu 2023 navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace presentované na pracovním jednání zastupitelstva.

 

Usnesení zastupitelstva města č. 243/22 ze dne 12.12.2022:

Přechodné finanční výpomoci zřizovaným příspěvkovým organizacím v rozp.roce 2023

 

 Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finančních výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2023 do celkové výše 3% z celkového objemu provozních rozpočtových výdajů schváleného rozpočtu 2023 (nominálně max. 20 000 tis. Kč). Finanční výpomoci mohou být poskytovány jen z vlastních zdrojů města. Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci může být vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy hlavní činnosti, předfinancování podporovaných projektů, krytí daňových rezerv v dané příspěvkové organizaci v rámci rozpočtového období 2023. 

 

Usnesení zastupitelstva města č. 244/22 ze dne 12.12.2022:

Vázání výdajů na podporované projekty v rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2023

 

 Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst. 3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2023 vázat použití finančních prostředků alokovaných rozpočtu k realizaci podporovaných projektů na splnění a zajištění inkasa dotačních příjmů dle schváleného rozpočtu. Zahájení a realizace podporovaných projektů, změny celkové alokace rozpočtových příjmů a výdajů musí být projednávány a schvalovány v kompetentních orgánech města. Podmínka vázání použití rozpočtových prostředků na inkaso dotačních příjmů se netýká financování činností a funkcí spojených s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě aktuálně zveřejňovaných výzev.

 

Postranní menu